Asistanlığın Yurt dışında Sürdürülmesi

MADDE 34 – (1) Türkiye’de başladıkları uzmanlık eğitimini yurt dışında sürdürenlerin, uzmanlık eğitimi görülen yabancı ülkelerin usullerine göre aynı dalın uzmanlık eğitiminde geçirdikleri süreler, Türkiye’de uzmanlık eğitiminden ayrılış ve yurt dışında uzmanlık eğitimine başlayış tarihleri arasındaki sürenin altı aydan fazla olmaması koşuluyla, yurt içinde uzmanlık eğitiminde geçen önceki süreleri ile birleştirilerek denklik işlemine tabi tutulur. Süre veya müfredat yönünden tespit edilen eksiklikler yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavına girmeksizin ve kadroya atanmaksızın tamamlattırılır.

YURT DIŞINDA YAPILAN UZMANLIK EĞİTİMİNİN DENKLİĞİ:

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denkliği Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi:

MADDE 31 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olan Türk vatandaşlarının talepleri halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şeflikleri ile o ülkenin yetkili meslek kuruluşunca onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri ve eğitim süreleri; şekli yönden Bakanlıkça, bilimsel yönden Kurul tarafından belirlenen bir fakülte veya eğitim hastanesi tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu açısından incelenir. Bilimsel inceleme otuz gün içerisinde tamamlanarak Bakanlığa bildirilmek zorundadır.

(2) Bakanlık ve bilimsel incelemeyi yapan eğitim kurumu, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir. Uzmanlık belgesi almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler:

MADDE 32 – (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık eğitiminde geçen süreleri ekli çizelgelerde öngörülen süreden az ise bu kişiler TUS, DUS veya YDUS’a girerler. Sınavda başarılı olanlar, yurt dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dilden 17 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan sınavlardan birinde başarılı olanların, eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değerlendirilerek, uygun görülen süreler Türkiye’de yapacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık eğitimi sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde müracaatları ve açılacak ilk iki uzmanlık eğitimi giriş sınavından birinde başarılı olmaları şarttır.

(2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi ve uygulamaları bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunanlardan, Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde teşkil edilen jürilerce yapılan sınavda başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça tescil edilir. Başarısız olanlara sonuncusu başka bir eğitim kurumunda olmak üzere iki sınav hakkı daha verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar aynı dalda uzmanlık eğitimi denkliği talebinde bulunamaz. Uzmanlık belgesi almış olanlar hakkında yapılacak işlemler:

MADDE 33 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp güncellediği tanınmışlık listesinde yer alan kurumlardan, o ülkede ilgili dalda uzmanlık yapma yetkisi veren bir belge almış olanların uzmanlık belgeleri fakülte veya eğitim hastanelerince tasdik edilmesinden sonra Bakanlıkça tescil edilir.

(2) Tanınmışlık listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almış olanların yaptıkları eğitimin süresi, ekli çizelgelerde öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde teşkil edilen jürilerce yapılan sınavda başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça tescil edilir. Başarısız olanlara sonuncusu başka bir eğitim kurumunda olmak üzere iki sınav hakkı daha verilir. Bu sınavlarda da başarısız olanlar aynı dalda uzmanlık eğitimi denkliği talebinde bulunamaz.

(3) Yurt dışında yaptığı eğitimin süresi ekli çizelgelerde öngörülen sürelerin beşte üçünden az olanlar hakkında 32 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.