MADDE III. TANIMLAR

Bu Sözleşmenin uygulanmasında;

(1) ŞİRKET: TUSTIME YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ  6502 S. TKHK bağlamında sağlayıcıyı, hizmet sunanı, satıcıyı,

(2) SİTE: Her türlü hakları “ŞİRKET”e ait olan “www.tustime.com” adlı internet sitesi veya ŞİRKET’in herhangi bir nedenle bu site üzerinden hizmet verememesi halinde yerine geçecek olan internet sitesini, 6502 S. TKHK bağlamında kalıcı veri saklayıcısını,

(3) ÜYE: SİTE üzerinden sunulan ve sözleşme konusu mal ya da hizmetleri satın almak suretiyle münferiden ve münhasıran kullanma hakkına sahip olan gerçek kişiyi, 6502 S. TKHK bağlamında tüketiciyi/alıcıyı,

(4) İYZİCO : 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” uyarınca “ödeme hizmeti sağlayıcısı” olan ve geliştirdiği sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret “sanal ödeme platformu” üzerinden ödeme hizmetleri sunan, ŞİRKET kredi kartı ile taksitli alışverişlerde hizmet satın aldığı üçüncü kişi şirketi, “iyzico Teknoloji Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.”yi

(5) HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu, sözleşme konusu derslerin (dijital içerik) İnternet üzerinden üyeye izletilmesi işini,

(6) ÜRÜN/MAL: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları, SİTE üzerinden satışa sunulan kitapları

(7) KALICI VERİ SAKLAYICISI: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

(8) DİJİTAL İÇERİK: Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veriyi,

(9) MESAFELİ SÖZLEŞME: ŞİRKET veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri,

(10) İLGİLİ MEVZUAT: Başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve taksitle satış olmak üzere sözleşme konusuyla ilgili olan diğer yasal düzenlemeleri

ifade eder.

MADDE IV. TESLİMAT

(1) Online Eğitim hizmeti alımında fiziki herhangi bir teslimat yapılmayacaktır.

(2) Mal (kitap) alımlarında, kargo ücreti ÜYE tarafından ödenecek olup kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. ŞİRKET söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da bir kısmını ÜYE’ye yansıtmayabilir.

(3) Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile ÜYE’nin belirttiği adresinde teslim edilecektir. Teslim anında ÜYE’nin adresinde bulunmaması durumunda dahi ŞİRKET edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ÜYE’nin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden ŞİRKET sorumlu değildir. ŞİRKET, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

(4) ÜYE, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması çalışanına tutanak tutturmakla sorumludur.

(5) Ortalama teslim süreleri, özel kargo şirketiyle tahmini 3-7 gün ve her halükârda 30 günlük yasal süre içerisinde teslimat yapılmaktadır.

(6) Sözleşmeye konu ürün(ler), ÜYE’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

(7) Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin ÜYE tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ÜYE’nin talebi doğrultusunda, kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere türlü hukuki risk, ÜYE’ye aittir. ÜYE, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde ŞİRKET’ten hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

(8) ŞİRKET mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenlerle Sözleşmeye konu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ÜYE’ye 5 (beş) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ÜYE siparişin iptal edilmesini, Sözleşmeye konu ürünün(lerin) varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ÜYE’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar en geç 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

(9) ÜYE talep ve şikâyetlerini ŞİRKET’in adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir ve ayıplı ürünlerin değiştirilmesi için de ŞİRKET’e ait adrese kargo bedeli ödemeksizin gönderimde bulunabilir.

(10) ÜYE, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

(11) ÜYE’nin adresi ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ÜYE dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu kargo firmasının en yakın şubesinden satışa konu olan ürünü bizzat teslim alacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ÜYE, ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından bilgilendirilecek olup, ÜYE dilerse sözleşmeden dönebilir.

(12) Özel kargo firması ile yapılan gönderilerde, taşıma sırasında paketin zarar görmesi durumunda zarar ŞİRKET tarafından telafi edilir. Zarar görmüş paket durumunda;

 1. a) Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak teslimatçı firmaya tutanak tutturulmalıdır.
 2. b) Eğer teslimatçı firma yetkilisi paketin hasarlı olmadığını düşünüyorsa, orada paketin açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkınız vardır.
 3. c) Paket tarafınızdan teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.
 4. d) Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın sizde kalan kopyasıyla birlikte en geç 3 (üç) gün içinde ŞİRKET’e bildirilmelidir. ŞİRKET en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır.

(13) Öğrenci Paketini satın alan ÜYE’lere, ONLINE dışındaki tüm hizmetler ve yayınların teslimi bulundukları ildeki şubemizde verilir.

MADDE V. CAYMA HAKKINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 1. ÜYE, genel kural olarak, on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
 2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin (online eğitim) sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal (kitap) teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ÜYEnin veya ÜYE tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ÜYE, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

(a) Tek tip sipariş konusu olup (örneğin sadece kitap alımı) ayrı zamanlarda teslim edilen mallarda, ÜYEnin veya ÜYE tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

(b) İki farklı tür (hem online eğitim hem de kitap alımının aynı siparişte) olması halinde, ürün ve hizmete göre genel hükümler ayrı ayrı

esas alınır.

 1. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ŞİRKET’e yöneltilmesi yeterlidir. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri Sözleşmenin birinci maddesinde yazılıdır.
 2. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ÜYE’ye aittir.
 3. İade edilecek ürünün mutlaka ürün faturasının orijinali ile birlikte ŞİRKET’e teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde, fatura aslının iadesi zorunludur. Ancak, fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler iade edilemeyecektir.
 4. İadesi yapılacak ürün/ürünler, ŞİRKET’in çalıştığı kargo firmaları aracılığı ile ŞİRKET’e gönderilmesi halinde kargo bedeli ŞİRKET’e aittir.
 5. Ürün, paket koruyucu bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo firmasının etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır. Ürünün ambalajında meydana gelecek olan deformasyon, ürünün tekrar satılmasını engelleyen durumlar arasında yer almaktadır.
 6. ŞİRKET, ÜYE’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört (14) gün içinde, tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.
 7. ŞİRKET, cayma hakkının kullanımı halinde yapacağı geri ödemeleri, ÜYE’nin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ÜYE’ye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ilgili banka ya da ödeme kuruluşunun hükümleri saklıdır.
 8. ÜYE; Sözleşme imzalanmasını müteakip, sözleşme konusu hizmetin ifasına başlanması halinde, ondört (14) günlük cayma hakkı süresi sona ermese dahi CAYMA HAKKINI KULLANAMAZ.

MADDE VI. SÖZLEŞMEDEN DÖNME, DEVİR, BEDEL İADESİ

(1) ŞİRKET’in kapanması, resmi mercilerce veya yasal mevzuat gereği hizmetin durdurulması hallerinde, ÜYE’nin almış olduğu hizmetler, güncel fiyatlardan hesaplanır. Hesaplanan hizmet bedelleri, ÜYE’nin satın aldığı ürünün toplam bedelinden çıkarılır. Varsa kalan bedel herhangi bir kesinti yapılmadan iade edilir ya da ÜYE’nin borcundan mahsup edilir.

(2) Cayma hakkı süresi geçse de satın alınan eğitim paketi içeriğinin başlamamış olması kaydıyla;

 1. ÜYE’nin, eğitim paketi içeriğinin başlamasından 5 (beş) işgünü öncesinden, yazılı olarak ŞİRKET’e müracaat etmesi,
 2. ÜYE’nin eğitim paketi içeriğini kullanmasını engelleyecek düzeyde beklenmeyen bir halin varlığına dayalı mazeretinin bulunması,
 3. Mazeretini belgelendirmesi,
 4. ŞİRKET’in, ÜYE’nin söz konusu mazeretini kabul etmesi,

koşullarının tümünün gerçekleşmesi halinde ÜYE, sözleşmeden dönebilir.

(3) Yukarda sayılan, sözleşmeden dönme koşullarının sağlanması durumunda, ÜYE’nin almış olduğu mal (kitaplar) ve hizmetler, GÜNCEL fiyatlardan hesaplanır. Hesaplanan hizmet bedelleri, ÜYE’nin satın aldığı ürünün toplam bedelinden çıkarılır. Kalan bedelinin % 10’u ve varsa ŞİRKET’in Sözleşme gereği ödemek zorunda kaldığı vergi, harç vb. yasal giderler düşüldükten sonra ÜYE’ye iade edilmesi gereken tutar ve/ya ÜYE’yi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin ŞİRKET’e ulaştığı tarihten itibaren, en geç doksan (90) gün içinde ÜYE’ye geri verilir ya da ÜYE’nin kalan borcundan mahsup edilir. Kredi kartıyla yapılan ödemelerdeki iadelere ilişkin ilgili bankaların iade koşulları saklıdır.

(4) ÜYE, Sözleşme konusu eğitim paketi içeriğinin tamamını bir bütün olarak veya paket içeriğinde bulunan, tek ders, TUS Kampı, Vaka Kampı vb. herhangi bir bölümünü hiçbir gerekçe ile DEVREDEMEZ. Şartları sağlaması halinde sözleşmeden dönme hakkı saklıdır.

(5) “ÖĞRENCİ PAKETLERİ”nin ücreti ÜYE’nin, ŞİRKET’in İstanbul Haseki (ya da daha sonra belirleyeceği başka bir) Şubesi’ndeki 460 saatlik Kış Dönemi Temel ve Klinik Bilimler CANLI Derslerinin, aynı anda (eş zamanlı) ONLINE olarak 5. SINIFTA dilediği yerden izleyebilmesine ilişkindir. Bunun dışında paket içeriğindeki, Tıp Dil Eğitim ve yayını, Vaka ve TUS Kampları, İnfotus Serisi ve Çözüm Bankası Serisi, 6. Sınıfta Temel ve Klinik Bilimler derslerinin tekrarı vb. sair ilave diğer tüm mal ve hizmetler hediye olarak ücretsiz sunulmaktadır. Bu nedenle 5. Sınıf sonunda (sözleşme konusu temel ve klinik derslerin alınmasından sonra) sözleşmenin iptali (dönme veya fesih) halinde herhangi bir BEDEL İADESİ YAPILMAZ.

(6) Sözleşmeden dönme ve iade taleplerine ilişkin iletişim bilgileri sözleşmenin birinci maddesinde yazılıdır.

MADDE VII. HİZMET SUNUMU VE İÇERİĞİNE DAİR HÜKÜMLER

 1. Derslerin canlı (online) yayın gün ve saatleri aşağıdaki şekilde olup ŞİRKET gerek görmesi halinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir:
 2. Cuma : 17:30 – 22:00 Arası
 3. Cumartesi: 08:30 – 19:00 Arası
 4. Pazar: 08:30 – 19:00 Arası
 5. Pazartesi: 17:30 – 22:00 Arası
 6. TUS ve Vaka Kampı eğitim paketlerindeki dersler, belirlenen eğitim süresi boyunca: 08:30 – 19:00 Arası
 7. Eğitim dönemi; ÖSYM’nin belirlediği takvime göre bir dönemden oluşmakta olup, TUS’tan yaklaşık 23 gün önce gerçekleştirilen TUS KAMPI’nın başlaması ile sona erer. Bu durumda dönemin son canlı dersine ait offline süresinin bitimiyle TUS Kampı alanlar dışındaki ÜYE’lerin o döneme ait tüm hakları sona erer. ŞİRKET ÖSYM’nin belirlemiş olduğu takvimin dışında da kurs açabilir başlangıç ve bitiş tarihlerini SİTE’den duyurabilir.
 8. Ders saatleri ve günlerinde, nihai karar ŞİRKET’e ait olmak üzere, genel talep, hocanın mazereti, resmî tatiller vb. nedenlerle değişiklik yapılabilmektedir. Bu durumda gerek İnternet üzerinden gerekse E-posta ve SMS yoluyla yeni gün ve saatler bildirilmektedir.
 9. Paket içeriklerinde yer alan ders saatleri yaklaşık olarak belirlenmiştir. Eğitmenin ders anlatma yöntemi, ÜYE’lerin durumu ve talepleri, dersin kolaylık-zorluk derecesi vb. nedenlerle ders sürelerinde azalma ya da artma olabilir.
 10. Dersler, her bir eğitim paketi için belirlenen tarihler arasında canlı olarak yayınlanacak olup, ÜYE, derslerin yapılacağı gün ve saatleri sisteme “Tustime Player”la girdikten sonra ilgili içerikte görebilecektir. Herhangi bir değişiklik olması halinde en geç 12 saat öncesinden ÜYE’nin e-posta adresine veya cep telefonuna mesaj olarak bildirilecektir. Eğitmenin derse gelememesi, diğer ÜYE’lerin genel talebi vb. sebeplerle derslerin gün ve saatlerinde değişiklik olması halinde, değiştirilen dersin yerine işlenecek ders bilgisi ÜYE’nin e-posta adresine veya cep telefonuna mesaj olarak bildirilecektir.
 11. ÜYE, dersleri yayınlandığı saatte canlı olarak ve/ya dersin bitiminden itibaren en geç 1 saat içinde yüklenecek olan ders görüntülerini, her bir paket içeriğinde belirlenen süreyle sınırlı olmak kaydıyla “SİTE” arşivinden ders saati dışında (OFFLINE), izleyebilecektir. OFFLINE süreleri derslerin arşive yüklenmesinden itibaren başlayacaktır.
 12. Her bir paket için belirlenen OFFLINE süreleri geçtikten sonra her ne sebeple olursun ÜYE EK SÜRE TALEP EDEMEZ.
 13. ÜYE, vadesi gelen borcunu ödememesi halinde, dersleri CANLI ya da OFFLINE izleyemez.
 14. Borcundan dolayı erişimi engellenen ÜYE, borcunu ödese dahi Canlı (Online) ve/ya OFFLINE sürelerinin geçmesi halinde, hiçbir şekilde Ek süre talep edemez. ÜYE’nin Sözleşme’den dönme hakkına ilişkin hükümler saklıdır.
 15. ÜYE’nin İnternet erişiminden ya da bilgisayar, yazılım, donanım vb. hususlarda kendisinden kaynaklanan nedenlerle dersleri izleyememesinden ŞİRKET sorumlu değildir.
 16. ÜYE güncel paketlerden bir veya birkaçını satın alabileceği gibi fiyat avantajından yararlanmak üzere, sonraki dönemlere ilişkin satın alma da yapabilir. Bu durumda, paket içeriklerinde kısmı değişiklikler olabilir. Her halükârda ÜYE’nin satın aldığı toplam ders süresi ve içerinden daha düşük bir hizmet sunulamaz.
 17. ÜYE, ŞİRKET’in dershane şubelerine gelerek (örgün) derslere katılamaz. Ancak, ilgili Şube Müdürü’nün ve ŞİRKET’in uygun bulması ve varsa ücret farkının ödenmesi halinde, online eğitimden örgün eğitime geçiş yapılabilir.
 18. ASGARİ YAZILIM VE DONANIM
 19. Windows XP ve üzeri işletim sistemleri
 20. .Net Frameworks v.4.0 ve üzeri
 21. Flash Player v.15 ve üzeri
 22. MAC bilgisayarlar, cep telefonları ve tabletlerde sistem çalışmamaktadır.
 23. Kota sorunu olmayan İnternet paketi. (Günlük her bir ders için yaklaşık 1.3 GB veri kullanılmaktadır. Aylık minimum 40 GB internet paketi)
 24. Tavsiye edilen İnternet Hızı: 8 Mbps ve üstü
 25. Yukarıda belirlenen kurulum adımları, site adresi, verilen linkler, asgari yazılım ve donanım, interaktif içerik çalıştırıcı uygulaması vb. hususlarda ŞİRKET, gerektiğinde tek taraflı olarak değişiklik veya revizelere yapmaya yetkilidir.
 26. ÜYE’lere, satın alma işlemi tamamlandıktan sonra kurulum aşamalarını görsel açıklayan kurulum maili gönderilmektedir.

MADDE VIII. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEMEYE DAİR HÜKÜMLER

(1) Sözleşme bedeline Sözleşme konusu ders videolarının münhasıran “ÜYE” tarafından kullanılmasına yönelik basit bir kullanma lisansı bedeli dâhil olup “ÜYE”ye, basılı veya CD vb. ortamlarla, kitap, dergi, soru testleri, ders notları vb. materyallerin gönderilmesi halinde, anılan ürün ve gönderim bedelleri ayrıca fatura edilecektir.

(2) ŞİRKET, tamamen kendi belirleyeceği koşullar çerçevesinde Sözleşme konusu hizmeti BEDELSİZ veya standart ücretlerin üzerinden özel indirim yaparak sunabilir. ÜYE Sözleşme konusu hizmeti bedelsiz ya da standart bedellerin altında özel indirimle satın alsa dahi başta ÜYE’NİN HAKLARININ SINIRI VE CEZAİ ŞART” maddesi olmak üzere “Sözleşme’nin ilgili tüm hükümleriyle bağlıdır.

(3) ÜYE, tercih ettiği ödeme şekline göre yükümlü olduğu ödemeyi yapmadıkça, sözleşme konusu hizmetten yaralanamaz.

(4) “ÜYE” sözleşme bedelini tercihine göre peşin ya da taksitli olarak ödeyebilecektir. ÜYE ödemelerini aşağıdaki yöntemlerden biriyle ya da ŞİRKET’in daha sonra belirleyeceği bir yöntemle yapabilecektir.

(5) ÜYE, PEŞİN Ödemelerini;

 1. ŞİRKET Banka hesabına EFT veya havale ile,
 2. ŞİRKET merkez ya da şubelerinde nakit tahsilat ile,
 3. Site’deki anlaşmalı İYZİCO sanal posu kullanılarak kredi kartına tek çekimle,
 4. Site’deki anlaşmalı BANKA sanal posu kullanılarak kredi kartına tek çekimle,

yapabilecektir.

(6) ÜYE TAKSİT Ödemelerini;

 1. Site’deki İYZİCO sanal posu kullanılarak kredi kartına taksitle veya
 2. Her bir taksit ödemesi için nama yazılı ve ayrı ayrı olacak şekilde düzenlenecek senetlerle, (ÜYE senetleri ŞİRKET merkez ya da şubelerine gelerek imzalayacak ya da, ŞİRKET tarafından e-posta / veya normal posta ile gönderilecek ve ÜYE senetleri imzaladıktan sonra, ıslak imzalı asıllarını ŞİRKET’e ulaştıracaktır.)

yapabilecektir.

 1. İYZİCO sanal posu kullanılarak yapılan taksitlendirmelerde, her bir bankanın özel koşulları gereği vade farkları değişmektedir. Aşağıda verilen taksitli satış ücretleri, senetle yapılan ödemelerde geçerlidir.
 2. İlk senedin vadesi, Sözleşme’nin imzalanmasını müteakip ödenecek Peşinattan itibaren bir (1) ay sonrası başlayacak, kalan senetler birer aylık vadelerle düzenlenecektir.

(7) Taksitli Ödemelerde Temerrüt (Gecikme);

 1. ÜYE’nin, Sözleşme ile üstlenmiş olduğu ödemeleri belirlenen vadelerde ödememesi halinde, herhangi bir ihtar/ihbara gerek kalmaksızın, geciken her ödeme için yasal en yüksek oranda “temerrüt faizi” tahakkuk ettirilecektir.
 2. Üyenin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda ŞİRKET, kalan borcun tümünün ifasını talep edebilir. ŞİRKET bu hakkını; bütün edimlerini ifa etmiş olması, Üyenin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksiti ödemede temerrüde düşmesi ve Üye’ye en az otuz (30) gün süre vererek yazılı olarak muacceliyet uyarısında bulunması halinde kullanılabilir.
 3. Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.
 4. Kredi kartı ile yapılan alışverişlere bu hükümler uygulanmaz.

(8) Erken Ödeme

Üye, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da ŞİRKET, faiz veya komisyon aldığı durumlarda ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür.

(9) Sözleşme bedelleri KDV Dahil tutarlar olup, KDV oranlarındaki değişiklik yapılması halinde, ÜYE’ye herhangi bir bedel iadesi ya da ÜYE’den ek bir ücret talebi olmayacaktır.

MADDE IX. SİTE KULLANIMINA VE ÜYELİĞE GENEL DAİR HÜKÜMLER

(1) Sözleşme konusu derslerin sunulduğu SİTE’nin görsel tasarımı, ÜYE’nin dersleri izleyebilmesi için kullanılan yazılım, program vb. her türlü uygulamanın tercihi, kullanım ve tasarrufu “ŞİRKET”e aittir. ŞİRKET bu hakkını, ÜYE’ye sözleşme bedeli haricinde ek bir külfet yüklememek kaydıyla değiştirebilir. ÜYE bu gibi durumlarda, ŞİRKET’in yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli güncellemeleri yapmak zorundadır.

(2) Sözleşmede sayılanlarla sınırlı kalmaksızın; sitenin başka bir siteye bağlanması, siteye içerik veya başka bilgiler yüklenmesi, sitenin yetkisiz çerçevelenmesi, siteye yetkisiz bağlantı ya da sitede bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik donanım veya yazılımın yetkisiz kullanılması ve anılan hususlara teşebbüs edilmesi de dâhil olmak üzere sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasak olup aksi fiillerin hukukî ve cezai yaptırımı bulunmaktadır.

(3) ÜYE; her ne sebeple olursa olsun, siteyi izlemek, kopyalamak, sitenin çalışmasına müdahale etmek veya izin ve yetki verilmeyen başka bir amaç için, robot, örümcek, yazılım kullanmayacağını veya başka herhangi bir alet, yöntem ya da yolla girişimde ya da teşebbüste bulunmayacağını, site altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

(4) ÜYE; kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, sözleşme konusu satın alınan dersler de dâhil sitenin hiçbir içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını (işleme), her hangi bir kişiyle paylaşmayacağını, yayınlamayacağını, indirmeyeceğini (download), her hangi bir yol veya yöntemle, bedel karşılığı veya bedelsiz olarak, elde ettiği kullanım hakkını, kullandırma, kiralama, satma, dinletme, izletme vb. yöntemlerle üçüncü kişilere sunmayacağını, aksi durumların hukukî ve cezaî yaptırımın olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

(5) Şirket, sitenin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut teknik imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için “ÜYE”nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda “ÜYE”, siteye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından ve bu nedenle sözleşme konusu hizmetleri alamamasında kendisinin sorumlu olduğunu, bu bağlamda “ŞİRKET”ten herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

(6) SİTE, diğer internet sitelerine link verebilir, Google adwords vb. reklam yayınlayabilir. Bu durum, ŞİRKET’in ilgili siteleri veya reklam içeriklerini desteklediği veya onayladığı anlamına gelmez. Anılan linkler veya reklamlar vasıtasıyla ulaşılan sitelerin güvenliği, doğruluğu vb. hususlarda ŞİRKET hiçbir garanti vermez. ÜYE’nin söz konusu linklerden erişim sağlayacağı sitelerden doğabilecek her türlü sorun ve ihtilaf konularında, “ŞİRKET”in taraf olması veya sorumluluğu söz konusu değildir.

(7) SİTE’de oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, Sitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ve bilhassa sözleşmeye aykırılık hallerinde kimlik/kullanıcı tespitine yönelik olarak siteye erişmek için “ÜYE”lerce kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler “ŞİRKET” veya yetkilendireceği kişi ya da kuruluş tarafından saklanabilir. “ÜYE”lerin kayıt bilgilerini tekrar tekrar girmelerini önlemek ve siteyi daha rahat kullanılabilir hale getirmek için sitede cookieler (çerezler) kullanılmaktadır. Cookieler “ÜYE”lerin kimliğinin tespit edilmesine yol açmaz. Pencere kapatıldığı anda cookielerin işlevi biter.

(8) ÜYE, bu maddede anılan hususlarla ilgili ŞİRKET’in yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

(9) Sözleşmenin onaylanmasını müteakip, ÜYE’nin e-posta adresine veya cep telefonuna gönderilen şifre ve kullanıcı adının korunması ve güvenliğine ilişkin her türlü sorumluluk “ÜYE”ye aittir.

(10) ÜYE, Sözleşmede vermiş olduğu elektronik posta adresi ve cep telefonu numarası başta olmak üzere tüm bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu, aksinin herhangi bir şekilde öğrenilmesi halinde Sözleşmenin iptal edilerek siteye erişimin engelleneceğini ve bu durumda “ŞİRKET”in tüm zararlarını tazmin edeceğini ve “ŞİRKET”ten bedel iadesi de dâhil hiçbir talepte bulunmayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.

(11) ÜYE ayrıca;

 1. a) Siteyi, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara uygun kullanacağını, hukuka ve iyi niyet kurallarına aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını ve kullandırmayacağını,
 2. b) Sözleşme konusu ürün ve hizmetlere, diğer kullanıcılara, zarar verecek, erişimi kısmen veya tamamen engelleyecek faaliyet ve girişimlerde bulunmayacağını,
 3. c) Site üzerinde e-posta, mesaj, sohbet (chat), veri paylaşımı vb. imkânlar sunulması halinde, tehdit, hakaret, şantaj, ırkçılık, milli ve manevî değerlere saldırı başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu’nca yasaklanan ve genel ahlak ilkeleriyle bağdaşmayan hiçbir mesaj, bilgi ve veriyi göndermeyeceğini, paylaşmayacağını ve herhangi bir şekilde kullanmayacağını,
 4. d) Gerek eğitmenler gerekse diğer kullanıcılarla olan her türlü iletişiminde nezaket kurallarına uymaya özen göstereceğini,
 5. e) ŞİRKET personeline ve eğitmenlerine, diğer katılımcılara, üçüncü şahıs ve kurumlara karşı ithamlar içeren ifadeler kullanmayacağını,
 6. f) Aksi halde sözleşmesinin ve üyeliğinin tazminatsız olarak feshedileceğini

kabul, beyan ve taahhüt eder.

(12) ÜYE, ŞİRKET tarafından kendisine zaman zaman bilgilendirme amaçlı, e-posta veya cep telefonuna kısa mesaj veya benzer yollarla gönderim yapılmasına izin vermiştir. “ÜYE”nin her zaman bu izni geri alma hakkı saklıdır. Site, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

(13) ÜYE’nin, birinci maddede geçen, T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgilerini vermesi zorunludur.

(14) ÜYE, kayıt yaptırmasından itibaren on (10) yıl süreyle; sınav sonuç ve derecelerinin, internet, dergi, afiş, broşür, gazete, TV, billboard, interaktif CD vb. yazılı/sesli/görsel/dijital/sanal tanıtım materyal ve mecralarında, gerçek adı, sesi, fotoğrafı veya görüntüsüyle kullanılıp yayınlanmasına muvafakat ettiğini, bununla ilgili ŞİRKET’ten her hangi bir talep ve hak iddiasında bulunmayacağını ve anılan süre içinde verdiği muvafakatını her ne sebeple olursa olsun geri almayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE X. KREDİ KARTI KULLANIMINA DAİR HÜKÜMLER

(1) SİTE’den girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre bilgi işlem ve/veya ilgili kart kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. SİTE üzerinden yapılan tüm kredi kartı işlemlerinin güvenliği elektronik ortamda ve 128 Bit SSL (Secure Sockets Layer) sertifikası ile sağlanmaktadır. SSL sertifikaları; verilerin akışını güvenli bir platformda şifreleyerek ilgili adrese ulaştırmayı sağlayan ve endüstri standardı haline gelmiş bir araç olmakla beraber, kredi kartı bilgilerinin gizliliğini de sağlayan bir sistemdir. SSL sertifikası, alışverişiniz esnasında, kredi kartı bilgilerinizi banka terminallerine güvenli olarak ulaştırmakta ve bankadan gelen yanıt doğrultusunda kartınızdan provizyon alınmasını sağlamaktadır. Bu işlemlerin tümü banka terminalleri ve kart sahibi arasında yapıldığından dolayı, kredi kartlarıyla ilgili hiçbir bilgi ŞİRKET çalışanları ya da üçüncü şahıslar tarafından görülmemektedir. SSL Sertifikası bulunan bir ortamda olup olmadığınızı iki şekilde anlayabilirsiniz. İlk olarak, sertifika bulunan bir alana girdiğinizde sayfa adresinde (URL) protokol http yerine https olarak (örn. https://www.etustime.com) protokol adresi değişmektedir. İkinci olarak ise tarayıcınızın sağ alt köşesinde kilit simgesi belirmektedir. Bu simge tıklandığında sertifika ile detaylara ve geçerlilik bilgilerine ulaşılabilir. Bu iki tanımlama, sayfanın SSL ile korunduğunu göstermektedir.

ŞİRKET, SİTE’sinden veya alt alan adlarından sunacağı hiçbir serviste, üyelerine ve ziyaretçilere ait kredi kartlarıyla ilgili, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 (kartın arkasındaki güvenlik kodu) bilgilerini veri tabanında tutmamaktadır. Kredi kartıyla ödeme işlemlerinde kredi kart bilgileri tamamen ilgili banka tarafından kontrol edilmektedir.

Tüm bilgiler sadece ilgili servislerde kullanılmak üzere geçici olarak talep edilmekte ve 3. şahısların göremeyeceği şekilde ilgili terminale 128 Bit şifreli bağlantı ile iletilerek data aktarımları gerçekleştirilmektedir.

(2) Kredi kartı kullanımıyla ilgili hususlarda ilgili banka veya ilgili mevzuat kapsamında ödeme hizmetli sunmada yetkili kuruluşların koşulları ve mevzuat hükümleri geçerlidir. Bu bağlamda ÜYE, kredi kartı taksit servisi hizmetinin verilmesini temin amacıyla İYZİCO tarafından kredi kartı bilgilerinin işlenmesini, saklanmasını ve benzeri işlemleri (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) kabul etmektedir. Bu kapsamda ÜYE, İYZİCO’nun bir şikâyeti işleme aldığı durumlarda, ödeme kartları aracılığıyla gerçekleştirilen İşlemler’e yönelik şikâyetlerin çözülmesi amacıyla kişisel bilgilerinin İYZİCO ile paylaşılmasına izin vermiştir. ÜYE, İYZİCO’nun sunucularının veya verilerin saklandığı birimlerin yurt dışında olabileceğini ve bu çerçevede, kişisel bilgilerin yurt dışına çıkarılması ve yurt dışında saklanması için de onay vermiştir.

MADDE XII. ÜYE’NİN HAKLARININ SINIRI VE CEZAİ ŞART

(1) Sözleşme konusu dışındaki ürün / hizmetler de dâhil “SİTE”den yayınlanan yazılım, ders notları, testler, dergi ve kitaplar gibi her türlü yazılı, görsel ve işitsel içerik ve materyallerin, çoğaltma, yayma, işleme, umuma arz, dijital iletim de dâhil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim haklarına ve pazarlama, kiralama, satma gibi fikri mülkiyet hakları başta olmak üzere tüm hakları “ŞİRKET”e aittir.

2) ÜYE, sözleşme imzalamakla, Sözleşme konusu ürün ve hizmetlerin sadece münferit (tekil/şahsî) basit kullanım lisansına sahip olduğunu, “ÜYE”ye tanınan kullanma lisansının sözleşmelerde belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde “SİTE”ye şahsî erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

3) ÜYE, ŞİRKET’in anılan haklarına zarar verecek eylemlerde bulunmayacağını, kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak indirme (download), kaydetme, değiştirme, çoğaltma, işleme, yayınlama, paylaşma, kopyasını oluşturma vb. herhangi bir yol veya yöntemle üçüncü kişilere, bedel karşılığı veya bedelsiz kullandırma, kiralama, satma, dinletme, izletme vb. eylemlerde bulunmayacağını, aksi davranışların hukukî ve cezaî yaptırımının bulunduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4) ÜYE;

Sözleşme ve başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak; [kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak indirme (download), kaydetme, değiştirme, çoğaltma, işleme, yayınlama, paylaşma, kopyasını oluşturma vb. herhangi bir yol veya yöntemle üçüncü kişilere, bedel karşılığı veya bedelsiz kullandırma, kiralama, satma, dinletme, izletme vb. eylemlerle] “ŞİRKET”in haklarını ihlal etmesi halinde;

 1. a) Söz konusu anılan eylemler aynı zamanda SUÇ oluşturduğundan “ŞİRKET”in Savcılık şikâyetinde bulunacağını ve ÜYE hakkında “bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına” hükmolunabileceğini (5846 s. FSEK m.71)
 2. b) Anılan eylemlerden dolayı ŞİRKET’in uğrayacağı menfi ve müspet (Örneğin ŞİRKET’in uzaktan eğitim için yaptığı yatırım ve harcamalar, öğrenci kaydedememesi nedeniyle uğrayacağı kâr kaybı, telif tazminatları vb.) TÜM zararları ÜYE’den talep ve dava hakkı bulunduğunu,
 3. c) ÜYE yukarıda sayılanların dışında AYRICA, ŞİRKET’in uğradığı zarara bakılmaksızın CEZAÎ ŞART bedeli olarak, 100.000,00 TL (YüzBinTL)’yi, herhangi bir ihbar, ihtar, takip vb. hukukî işleme gerek kalmaksızın, derhal nakden “ŞİRKET”e ödeyeceğini, söz konusu cezaî şart bedelinin fahiş (aşırı) olmadığını,

gayr-i kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE XIII. MÜCBİR SEBEP

Hukuken “mücbir sebep” sayılan tüm hallerde ŞİRKET, yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar ŞİRKET için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “ŞİRKET”ten herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, salgın hastalık, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, “ŞİRKET”in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE XIV. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ AYDINLATMA VE ONAY

(1) ŞİRKET; sözleşme, kayıt, üyelik, seminer, demo ders, deneme sınavı, referans vb. yollarla elde ettiği kişisel verilerin gizliliğini korumak için güvenlik seviyesini en üst düzeyde tutmaktadır. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, bu verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi, hukuki sebepleri ve hangi haklara sahip olduğunuz konularında ayrıntılı bilgi için; SİTE’yi ziyaret edebilirsiniz.

(2) ÜYE; bu sözleşmeyi imzalamakla kişisel verilerinin ŞİRKET tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ŞİRKET’in amacı, sözleşme konusu faaliyetler ve SİTE’deki “Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Aktarılmasıyla İlgili Aydınlatma Metni”nde yer alan açıklamalar kapsamında toplanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve aktarılmasına; e-posta, SMS, sosyal medya vb. her türlü yazılı, işitsel, görsel iletişim kanallarıyla, bilgilendirme, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına, ilgili mevzuat kapsamındaki hakları saklı kalmak kaydı ile açıkça izin verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE XV. DEVİR YASAĞI

ÜYE, bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini “ŞİRKET” yazılı onayı olmadan herhangi bir üçüncü kişiye tamamen veya kısmen devir, temlik, ciro vb. Hukuki sonuçlar doğuracak işlemeler yapamaz.

MADDE XVI. UYUŞMAZLIK

Taraflar, aralarında doğacak ihtilafları karşılıklı mutabakat yolu ile çözmek için azami gayreti göstereceklerdir. Mutabakatla çözülememesi halinde ise taraflar, bu Sözleşme’den ve/veya Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarla ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak, ÜYE hakem heyetine veya Tüketici mahkemesine başvurabilir. Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre, arabuluculuk vb. alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.

MADDE XVII. TEBLİGAT VE BİLDİRİMLER

Taraflar Sözleşme’nin birinci maddesinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul ederler. Adres değişikliği, diğer Taraf’a noter veya iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla bildirilmediği sürece mevcut adreslere yapılacak tebligat, ilgilisine yapılmış olarak kabul edilecek olup yürürlükteki Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiş bir tebligatın bütün hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

MADDE XVIII. KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT

ÜYE, 18 (Onsekiz) ana madde ve alt maddelerden oluşan, 12 punto büyüklüğünde, A4 ebadında 12 (oniki) sayfalık bu Sözleşme’nin ve Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan eklerinin tamamını okuduğunu, Sözleşme’yi imzalanmadan önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususları içeren ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde ŞİRKET tarafından bilgilendirildiğini, tüm bu hususları bütünü ile anladığını ve onayladığını, bilhassa, Sözleşmenin “Site Kullanımına ve Üyeliğe Dair Hükümler” ve “ÜYE’nin Haklarının Sınırı ve Cezaî Şart” başlıklı maddelerinde geçen hükümleri okuyup anladığını ve sorumluluğunu idrak ettiğini, Sözleşme kapsamında beyan ettikleri tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, aksi durumda her türlü hukukî ve cezaî sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.