Madde IV. TANIMLAR

Bu Sözleşmenin uygulanmasında;

1) SİTE: Her türlü hakları “ŞİRKET”e ait olan “www.tustime.com” adlı internet sitesi veya ŞİRKET’in her hangi bir nedenle bu site üzerinden hizmet verememesi halinde yerine geçecek olan internet sitesini, 6502 S. TKHK bağlamında kalıcı veri saklayıcısını,

2) ÜYE / ALICI : SİTE üzerinden sunulan ve sözleşme konusu mal ya da hizmetleri satın almak suretiyle münferiden ve münhasıran kullanma hakkına sahip olan gerçek kişiyi, 6502 S. TKHK bağlamında tüketiciyi, alıcıyı,

3) İYZİCO : 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” uyarınca “ödeme hizmeti sağlayıcısı” olan ve geliştirdiği sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret “sanal ödeme platformu” üzerinden ödeme hizmetleri sunan, ŞİRKET kredi kartı ile taksitli alışverişlerde hizmet satın aldığı üçüncü kişi şirketi, “iyzico Teknoloji Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.”yi

4) HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu, sözleşme konusu derslerin (dijital içerik) İnternet üzerinden üyeye izletilmesi işini,

5) ÜRÜN/MAL: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları, SİTE üzerinden satışa sunulan kitapları

6) KALICI VERİ SAKLAYICISI: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

7) DİJİTAL İÇERİK: Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veriyi,

8) MESAFELİ SÖZLEŞME: ŞİRKET veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri, Tus Dersleri Uzaktan Eğitim Satış Sözleşmesini,

9) İLGİLİ MEVZUAT: Başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve taksitle satış olmak üzere sözleşme konusuyla ilgili olan diğer yasal düzenlemeleri

ifade eder.

Madde V. TESLİMAT

  • Online Eğitim hizmeti alımında fiziki herhangi bir teslimat yapılmayacaktır.
  • Kitap alımında, belli tutarların altında, paketleme, kargo ve teslim masrafları sipariş toplam tutarına eklenmektedir.
  • Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın belirttiği adresinde teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi ŞİRKET edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden ŞİRKET sorumlu değildir. ŞİRKET, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
  • Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk ŞİRKET’e aittir.

Madde VI. CAYMA HAKKINA İLİŞKİN HUSUSLAR

1. ÜYE (Alıcı/Tüketici) genel kural olarak, on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin (online eğitim) sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal (kitap) teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

(a) Tek tip sipariş konusu olup (örneğin sadece kitap alımı) ayrı zamanlarda teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
(b) İki farklı tür (hem online eğitim hem de kitap alımının aynı siparişte) olması halinde, ürün ve hizmete göre genel hükümler ayrı ayrı esas alınır.

3. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ŞİRKET’e yöneltilmesi yeterlidir. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri Sözleşmenin birinci maddesinde yazılıdır.

4. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ÜYE’ye aittir.

5. ŞİRKET, ÜYE’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört (14) gün içinde, tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

6. ŞİRKET, cayma hakkının kullanımı halinde yapacağı geri ödemeleri, ÜYE’nin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ÜYE’ye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ilgili banka ya da ödeme kuruluşunun hükümleri saklıdır.

7. ÜYE; Sözleşme imzalanmasını müteakip, sözleşme konusu hizmetin ifasına başlanması halinde, ondört (14) günlük cayma hakkı süresi sona ermese dahi CAYMA HAKKINI KULLANAMAZ.

Madde VII. SÖZLEŞMEDEN DÖNME, DEVİR, BEDEL İADESİ

1. ŞİRKET’in kapanması, resmi mercilerce veya yasal mevzuat gereği hizmetin durdurulması hallerinde, ÜYE’nin almış olduğu hizmetler, güncel fiyatlardan hesaplanır. Hesaplanan hizmet bedelleri, ÜYE’nin satın aldığı ürünün toplam bedelinden çıkarılır. Varsa kalan bedel herhangi bir kesinti yapılmadan iade edilir ya da ÜYE’nin borcundan mahsup edilir.

2. Cayma hakkı süresi geçse de satın alınan eğitim paketi içeriğinin başlamamış olması kaydıyla;

a. ÜYE’nin, eğitim paketi içeriğinin başlamasından 5 (beş) işgünü öncesinden, yazılı olarak ŞİRKET’e müracaat etmesi,
b. ÜYE’nin eğitim paketi içeriğini kullanmasını engelleyecek düzeyde beklenmeyen bir halin varlığına dayalı mazeretinin bulunması,
c. Mazeretini belgelendirmesi,
d. ŞİRKET’in, ÜYE’nin söz konusu mazeretini kabul etmesi,
koşullarının tümünün gerçekleşmesi halinde ÜYE, sözleşmeden dönebilir. Bu durumda;
e. ÜYE’nin almış olduğu hizmetler, güncel fiyatlardan hesaplanır. Hesaplanan hizmet bedelleri, ÜYE’nin satın aldığı ürünün toplam bedelinden çıkarılır. Kalan bedelinin % 10’u ve varsa ŞİRKET’in Sözleşme gereği ödemek zorunda kaldığı vergi, harç vb. yasal giderler düşüldükten sonra ÜYE’ye iade edilmesi gereken tutar ve/ya ÜYE’yi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin ŞİRKET’e ulaştığı tarihten itibaren, en geç doksan (90) gün içinde ÜYE’ye geri verilir ya da ÜYE’nin kalan borcundan mahsup edilir. Kredi kartıyla yapılan ödemelerdeki iadelere ilişkin ilgili bankaların iade koşulları saklıdır.
f. ÜYE, Sözleşme konusu eğitim paketi içeriğinin tamamını bir bütün olarak veya paket içeriğinde bulunan, tek ders, TUS Kampı, Vaka Kampı vb. herhangi bir bölümünü hiçbir gerekçe ile DEVREDEMEZ. Şartları sağlaması halinde sözleşmeden dönme hakkı saklıdır.
g. “Öğrenci Paketlerin”de eğitim ücreti, 5. Sınıf için geçerli olup 6. Sınıf promosyon olarak sunulmaktadır. Bu nedenle 5. Sınıf sonunda kayıt iptali halinde herhangi bir BEDEL İADESİ YAPILMAZ.

Madde VIII. GENEL HÜKÜMLER

A- HİZMET SUNUMU VE İÇERİĞİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

(1) Derslerin canlı (online) yayın gün ve saatleri şağıdaki şekilde olup ŞİRKET gerek görmesi halinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.
a. Cuma : 17:30 – 22:00 Arası
b. Cumartesi: 08:30 – 19:00 Arası
c. Pazar: 08:30 – 19:00 Arası
d. Pazartesi: 17:30 – 22:00 Arası
e. TUS ve Vaka Kampı eğitim paketlerindeki dersler, belirlenen eğitim süresi boyunca: 08:30 – 19:00 Arası

(2) Eğitim dönemi; ÖSYM’nin belirlediği takvime göre “I. Dönem” ve “II. Dönem” olmak üzere iki dönemden oluşmakta olup, her iki dönem de TUS’tan yaklaşık 23 gün önce gerçekleştirilen TUS KAMPI’nın başlaması ile sona erer. Bu durumda dönemin son canlı dersine ait offline süresinin bitimiyle Tus Kampı alanlar dışındaki ÜYE’lerin o döneme ait tüm hakları sona erer.

(3) Ders saatleri ve günlerinde, nihai karar ŞİRKET’e ait olmak üzere, genel talep, hocanın mazereti, resmî tatiller vb. nedenlerle değişiklik yapılabilmektedir. Bu durumda gerek İnternet üzerinden gerekse E-posta ve SMS yoluyla yeni gün ve saatler bildirilmektedir.

(4) Paket içeriklerindeki yer alan ders saatleri yaklaşık olarak belirlenmiştir. Eğitmenin ders anlatma yöntemi, ÜYE’lerin durumu ve talepleri, dersin kolaylık-zorluk derecesi vb. nedenlerle ders sürelerinde azalma ya da artma olabilir.

(5) Dersler, her bir eğitim paketi için belirlenen tarihler arasında canlı olarak yayınlanacak olup, ÜYE, derslerin yapılacağı gün ve saatleri sisteme “Tustime Player”la girdikten sonra ilgili içerikte görebilecektir. Herhangi bir değişiklik olması halinde en geç 12 saat öncesinden ÜYE’nin e-posta adresine veya cep telefonuna mesaj olarak bildirilecektir. Eğitmenin derse gelememesi, diğer ÜYE’lerin genel talebi vb. sebeplerle derslerin gün ve saatlerinde değişiklik olması halinde, değiştirilen dersin yerine işlenecek ders bilgisi ÜYE’nin e-posta adresine veya cep telefonuna mesaj olarak bildirilecektir.

(6) ÜYE, dersleri yayınlandığı saatte canlı olarak ve/ya dersin bitiminden itibaren en geç 1 saat içinde yüklenecek olan ders görüntülerini, her bir paket içeriğinde belirlenen süreyle sınırlı olmak kaydıyla “SİTE” arşivinden ders saati dışında (OFFLINE), izleyebilecektir. OFFLINE süreleri derslerin arşive yüklenmesinden itibaren başlayacaktır.

(7) Her bir paket için belirlenen OFFLINE süreleri geçtikten sonra her ne sebeple olursun ÜYE EK SÜRE TALEP EDEMEZ.

(8) ÜYE, vadesi gelen borcunu ödememesi halinde, dersleri CANLI ya da OFFLINE izleyemez.

(9) Borcundan dolayı erişimi engellenen ÜYE, borcunu ödese dahi Canlı (Online) ve/ya OFFLINE sürelerinin geçmesi halinde, hiçbir şekilde Ek süre talep edemez. ÜYE’nin Sözleşme’den dönme hakkına ilişkin hükümler saklıdır.

(10) ÜYE’nin İnternet erişiminden ya da bilgisayar, yazılım, donanım vb. hususlarda kendisinden kaynaklanan nedenlerle dersleri izleyememesinden ŞİRKET sorumlu değildir.

(11) ÜYE güncel paketlerden bir veya bir kaçını satın alabileceği gibi fiyat avantajından yararlanmak üzere, sonraki dönemlere ilişkin satın alma da yapabilir. Bu durumda, paket içeriklerinde kısmı değişiklikler olabilir. Her halükârda ÜYE’nin satın aldığı toplam ders süresi ve içerinden daha düşük bir hizmet sunulamaz.

(12) ÜYE, ŞİRKET’in dershane şubelerine gelerek (örgün) derslere katılamaz. Ancak, ilgili Şube Müdürü’nün ve ŞİRKET’in uygun bulması ve varsa ücret farkının ödenmesi halinde, online eğitimden örgün eğitime geçiş yapılabilir.

(13) ASGARİ YAZILIM VE DONANIM

a. Windows XP ve üzeri işletim sistemleri
b. .Net Frameworks v.4.0 ve üzeri
c. Flash Player v.15 ve üzeri
d. MAC bilgisayarlar, cep telefonları ve tabletlerde sistem çalışmamaktadır.
e. Kota sorunu olmayan İnternet paketi. (Günlük her bir ders için yaklaşık 1.3 GB veri kullanılmaktadır. Aylık minimum 40 GB internet paketi)
f. Tavsiye edilen İnternet Hızı: 8 Mbps ve üstü
g. Yukarıda belirlenen kurulum adımları, site adresi, verilen linkler, asgari yazılım ve donanım, interaktif içerik çalıştırıcı uygulaması vb. hususlarda ŞİRKET, gerektiğinde tek taraflı olarak değişiklik veya revizelere yapmaya yetkilidir.

B- SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEMEYE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

(1) Sözleşme bedeline Sözleşme konusu ders videolarının münhasıran “ÜYE” tarafından kullanılmasına yönelik basit bir kullanma lisansı bedeli dâhil olup, “ÜYE”ye, basılı veya CD vb. ortamlarla, kitap, dergi, soru testleri, ders notları vb. materyallerin gönderilmesi halinde, anılan ürün ve gönderim bedelleri ayrıca fatura edilecektir.

(2) ŞİRKET, tamamen kendi belirleyeceği koşullar çerçevesinde Sözleşme konusu hizmeti BEDELSİZ veya standart ücretlerin üzerinden özel indirim yaparak sunabilir. ÜYE Sözleşme konusu hizmeti bedelsiz ya da standart bedellerin altında özel indirimle satın alsa dahi başta ÜYE’NİN HAKLARININ SINIRI VE CEZAİ ŞART” maddesi olmak üzere “Sözleşme’nin ilgili tüm hükümleriyle bağlıdır.

(3) ÜYE, tercih ettiği ödeme şekline göre yükümlü olduğu ödemeyi yapmadıkça, sözleşme konusu hizmetten yaralanamaz.

(4) “ÜYE” sözleşme bedelini tercihine göre peşin ya da taksitli olarak ödeyebilecektir. ÜYE ödemelerini aşağıdaki yöntemlerden biriyle ya da ŞİRKET’in daha sonra belirleyeceği bir yöntemle yapabilecektir.

(5) ÜYE, PEŞİN Ödemelerini;
a. ŞİRKET Banka hesabına EFT veya havale ile,
b. ŞİRKET merkez ya da şubelerinde nakit tahsilat ile,
c. Site’deki anlaşmalı İYZİCO sanal posu kullanılarak kredi kartına tek çekimle,
d. Site’deki anlaşmalı BANKA sanal posu kullanılarak kredi kartına tek çekimle,
yapabilecektir.

(6) ÜYE TAKSİT Ödemelerini;
a. Site’deki İYZİCO sanal posu kullanılarak kredi kartına taksitle veya
b. Her bir taksit ödemesi için nama yazılı ve ayrı ayrı olacak şekilde düzenlenecek senetlerle, (ÜYE senetleri ŞİRKET merkez ya da şubelerine gelerek imzalayacak ya da, ŞİRKET tarafından e-posta / veya normal posta ile gönderilecek ve ÜYE senetleri imzaladıktan sonra, ıslak imzalı asıllarını ŞİRKET’e ulaştıracaktır.) yapabilecektir.
c. İYZİCO sanal posu kullanılarak yapılan taksitlendirmelerde, her bir bankanın özel koşulları gereği vade farkları değişmektedir. Aşağıda verilen taksitli satış ücretleri, senetle yapılan ödemelerde geçerlidir.
d. İlk senedin vadesi, Sözleşme’nin imzalanmasını müteakip ödenecek Peşinattan itibaren bir (1) ay sonrası başlayacak, kalan senetler birer aylık vadelerle düzenlenecektir.

(7) Taksitli Ödemelerde Temerrüt (Gecikme);
a. ÜYE’nin, Sözleşme ile üstlenmiş olduğu ödemeleri belirlenen vadelerde ödememesi halinde, herhangi bir ihtar/ihbara gerek kalmaksızın, geciken her ödeme için yasal en yüksek oranda “temerrüt faizi” tahakkuk ettirilecektir.
b. Üyenin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda ŞİRKET, kalan borcun tümünün ifasını talep edebilir. ŞİRKET bu hakkını; bütün edimlerini ifa etmiş olması, Üyenin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksiti ödemede temerrüde düşmesi ve Üye’ye en az otuz (30) gün süre vererek yazılı olarak muacceliyet uyarısında bulunması halinde kullanılabilir.
c. Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.
d. Kredi kartı ile yapılan alışverişlere bu hükümler uygulanmaz.

(8) Erken Ödeme
Üye, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da ŞİRKET, faiz veya komisyon aldığı durumlarda ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür.

Madde IX. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ AYDINLATMA VE ONAY

(1) ŞİRKET; sözleşme, kayıt, üyelik, seminer, demo ders, deneme sınavı, referans vb. yollarla elde ettiği kişisel verilerin gizliliğini korumak için güvenlik seviyesini en üst düzeyde tutmaktadır. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, bu verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi, hukuki sebepleri ve hangi haklara sahip olduğunuz konularında ayrıntılı bilgi için; ŞİRKET’e ait www.tustime.com adlı internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

(2) ÜYE; bu sözleşmeyi imzalamakla kişisel verilerinin ŞİRKET tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ŞİRKET’in amacı, sözleşme konusu faaliyetler ve “www.tustime.com”daki “Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Aktarılmasıyla İlgili Aydınlatma Metni”nde yer alan açıklamalar kapsamında toplanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve aktarılmasına; e-posta, SMS, sosyal medya vb. her türlü yazılı, işitsel, görsel iletişim kanallarıyla, bilgilendirme, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına, ilgili mevzuat kapsamındaki hakları saklı kalmak kaydı ile açıkça izin verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde X. UYUŞMAZLIK

Taraflar, aralarında doğacak ihtilafları karşılıklı mutabakat yolu ile çözmek için azami gayreti göstereceklerdir. Mutabakatla çözülememesi halinde ise taraflar, bu Sözleşme’den ve/veya Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarla ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak, Tüketici hakem heyetine veya Tüketici mahkemesine başvurabilir. Bu madde Tüketicilerin ilgili mevzuatına göre, arabuluculuk vb. alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.