Tel +9 0850 840 7834

Tustime Kazandırır

Tus Rehberi

Aşağıda yer alan başlıklara tıklayarak ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

 
 

 

Tus ve Askerlik

Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2010-TUS Sonbahar Dönemine başvurabilirler.

a) T.C. vatandaşı olmak ya da Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

b) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibariyle Tıp Fakültelerinden ya da Tablo 1A’nın Tıp Dışı Meslek Mensupları İçin (T. D. M. M. İ.) başlıklı kısmında yer alan ilgili diğer fakülte, yüksekokul ve bölümlerinden mezun olmak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak.

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış ya da yedek sınıfına geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86. ve 89. maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş olmak.

d) 1111 sayılı Askerlik Kanununa ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre; askerlik hizmetini yapmakta olanlar için, bu hizmetlerini uzmanlık eğitimine giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitirebilecek durumda olmak, görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen kanuni süresi uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden itibaren 3 ay içinde bitecek durumda bulunmak.

e) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

f) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitecek durumda olmak.

g) 05/07/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5371 sayılı kanunun 5 inci ek maddesine göre; tabipler devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan Tıpta Uzmanlık Sınavlarına katılabilirler ve tıpta uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Birden fazla uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.

ğ) Yabancı uyruklu olanlar. Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa durumlarının bu koşullara da uyması gerekir.

Durumları bu koşullara uymadığı halde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.

 

Uzmanlık Eğitim Süreleri

Tıpta Uzmanlık Dalları    
Tıpta Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge
 
Ana Dallar Eğitim Süreleri  
1- Acil Tıp 4 yıl İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 2 yıl
2- Adli Tıp 4 yıl Patoloji uzmanları için 2 yıl
3- Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 5 yıl Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları için 2 yıl
4- Aile Hekimliği 3 yıl  
5- Anatomi 3 yıl  
6- Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 yıl  
7- Askeri Sağlık Hizmetleri * 3 yıl  
8- Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 yıl  
9- Çocuk Cerrahisi 5 yıl  
10- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 yıl  
11- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 4 yıl Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları için
2 yıl
12- Deri ve Zührevi Hastalıkları 4 yıl  
13- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 5 yıl Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı tabibler için 3 yıl
14- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 4 yıl  
15- Fizyoloji 3 yıl  
16- Genel Cerrahi 5 yıl  
17- Göğüs Cerrahisi 5 yıl Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları için 2 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl
18- Göğüs Hastalıkları 4 yıl İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
19- Göz Hastalıkları 4 yıl  
20- Halk Sağlığı 4 yıl  
21- Hava ve Uzay Hekimliği 3 yıl  
22- Histoloji ve Embriyoloji 3 yıl  
23- İç Hastalıkları 4 yıl  
24- Kadın Hastalıkları ve Doğum 4 yıl  
25- Kalp ve Damar Cerrahisi 5 yıl Göğüs Cerrahisi uzmanları için 3 yıl
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl
26- Kardiyoloji 4 yıl İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl
27- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 4 yıl  
28- Nöroloji 4 yıl  
29- Nükleer Tıp 4 yıl  
30- Ortopedi ve Travmatoloji 5 yıl  
31- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 5 yıl Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl
32- Radyasyon Onkolojisi 4 yıl  
33- Radyoloji 4 yıl  
34- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 4 yıl  
35- Spor Hekimliği 4 yıl Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları için 2 yıl
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları için 2 yıl
36- Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 3 yıl  
37- Tıbbi Biyokimya 4 yıl  
38- Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 3 yıl  
39- Tıbbi Farmakoloji 4 yıl  
40- Tıbbi Genetik 4 yıl  
41- Tıbbi Mikrobiyoloji 4 yıl Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları için 2 yıl
42- Tıbbi Patoloji 4 yıl  
43- Üroloji 5 yıl  

 

Tus İçin Genel Kurallar ve Başvuru Şartları

Bu sınava başvurma, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ile yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgiler, Dönem Kılavuzu'nda (TUS Kılavuzu) yer alacaktır.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği,

Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı (SB) Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin Tıp Fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Tıpta Uzmanlık Eğitimi için Öğrenci Seçme Sınavları Hakkındaki Yönetmelik ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25.12.1986 tarih ve 86.50.1164 sayılı kararına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecektir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavları, mesleki yabancı dil ve mesleki bilgi olmak üzere iki aşamada yapılır. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (TUS) birinci basamağı olan Yabancı Dil Sınavının (mesleki yabancı dil sınavı) amacı Bilim Sınavına girecek adayları seçmektir. Bilim Sınavı (mesleki bilgi sınavı) olarak adlandırılan ikinci basamak sınavının amacı ise bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

1.2 TUS sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra 50 ve üzeri puan alan adaylar internet üzerinden Tercih Bildiriminde bulunacaklardır. 
Sisteme dahil olan kurum, dal veya programlar, öğretim süreleri, kontenjanları, seçmede kullanılacak puan türleri ve giriş koşulları ile birlikte Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4'te gösterilmiştir. Bu tablolarda 2009-TUS İlkbahar döneminde merkezi yerleştirme işlemi sonucunda yerleştirilen en küçük puanlı adayın puanı da verilmiştir. Tablo 2 ve Tablo 3'te yer alan uzmanlık öğrencisi kontenjanlarına yalnız tıp fakültesi mezunları yerleştirilecektir. (Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden (GATA) mezun olanlardan askerlikle ilişkisi bulunmayan siviller dahil). Özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına açılan kontenjanlara başvuracak adaylar 5413 Sayılı Kanun Hükümlerine tâbi olacaklardır. 01.11.2005 tarih ve 25983 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5413 Sayılı Kanunla 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ek 4. Madde olarak eklenen madde ile aşağıdaki hüküm getirilmiştir:
Kadroları Sağlık Bakanlığında olup ilgili Yönetmelik hükümlerince diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapmak isteyen personel; döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü mali ve sosyal hakları Bakanlık tarafından karşılanmak üzere, Bakanlıkça bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir ve bu şekilde görevlendirilenler eğitimlerinin bitiminde görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmakla yükümlüdürler. Söz konusu personelden örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış "Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi" alınır. Anılan personelin hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrılması, müstafi sayılması, görevine son verilmesi veya Devlet Memurluğundan çıkarılması halinde kendileri için Bakanlıkça yapılmış olan her türlü ödemeler toplamından, hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirildikten sonra bakiye miktar kendilerinden tahsil edilir. Tahsilat borç miktarı ve ilgilinin durumu dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilerek yapılır. İlgililerin uzmanlık eğitiminde başarısızlığı veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise, görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmaları zorunludur. Belirtilen hizmet süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmak istemeyenlere yapılmış olan her türlü masrafların tamamı birinci fıkradaki esaslara göre ödettirilir.

1.3Askeri sağlık personelinin sınava girebilmeleri için sınav tarihine kadar stajyerliklerini bitirmiş olmaları gerekmektedir.

1.4 TUS, 12-13 Eylül 2009 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır. TUS-Yabancı Dil Sınavı 12 Eylül 2009 Cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Yabancı Dil Sınavında adayların tıp konularında seçilmiş ifade, cümle ve metinleri anlama ve Türkçeye tercüme etme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Bu sınavda Almanca, Fransızca ve İngilizce için çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacaktır.
Yabancı Dil Sınavının sonuçları, ÖSYM'ce 13 Eylül 2009 Pazar sabahı www.osym.gov.tr adresinden ve saat 11.00'de, listeler hâlinde sınav binaları ve sınav salonlarının kapılarına asılmak suretiyle adaylara duyurulacaktır.
Son üç yılda yapılan (2006-Sonbahar, 2007-İlkbahar/Sonbahar, 2008-İlkbahar/Sonbahar, 2009-İlkbahar Dönemlerinde) TUS-Yabancı Dil Sınavında, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavında, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinde yüz üzerinden en az elli puan alanlar isteklerini bildirmeleri hâlinde Yabancı Dil Sınavından muaf tutulacaklardır.

1.5 TUS-Bilim Sınavı, 13 Eylül 2009 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak ve 210 dakika sürecektir. Bilim Sınavında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama güçlerini yoklayan sorular bulunacaktır.
TUS-Bilim Sınavında, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki test kullanılacaktır. TTBT ve KTBT tıp fakültesi mezunu adaylarca cevaplanacaktır. TTBT anatomi, histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji ve tıbbi farmakoloji gibi alanlara ilişkin sorulardan; KTBT ise dahiliye ve cerrahi gruplarına dahil alanlar ile pediatri ve kadın hastalıkları ve doğum gibi alanlara ilişkin sorulardan oluşacaktır.
Sınavda adaylar testlerdeki soruların cevaplarını kendilerine soru kitapçığından ayrı olarak verilecek cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.

1.6Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıtlarının değerlendirilebilmesi için,

• kopya eylemine karışmamış olması,
• cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
• kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemesi,
• cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
• soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve diğer belgeleri eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi,
• diğer sınav kurallarına uyması
zorunludur.

1.7 Adayların, tıpta uzmanlık eğitimi için merkezi sistemle seçiminde şu yol izlenecektir: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 17 inci maddesi uyarınca yabancı dilden muaf olan adaylar, eğitim programlarına TUS-Bilim Sınavı Ağırlıklı Puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla seçilecektir.
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 17 inci maddesindeki hükme göre, Mesleki Bilgi Sınavına girebilmek için Yabancı Dil Sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak şarttır. Bir yabancı dil sınavında kazanılan başarı sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süre ile geçerlidir. Bu sınavdan sonra üç yıl içinde açılacak uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında yabancı dil sınavına girmek ve başarılı olmak şartı aranmaz.

1.8 18.7.2009 tarih ve 27292 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 6 ncı fıkrası "Uzmanlık eğitimine devam edenlerden kurum veya dal değişikliği için yeniden sınava girenlerin yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülür." hükmünü getirmiştir. Buna göre, TUS'a başvuran adaylardan, kurum veya dal değişikliği için yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavlarına girenlerin bu durumlarını Aday Bilgi Formunda belirtmiş olmaları zorunludur. Aday Bilgi Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, sınavdan kazanmış oldukları tüm haklarını kaybetmiş olacaklardır.

1.9 TUS sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız bir sınav dönemi için geçerlidir. Tercih bildirimi sonrası yapılan yerleştirmede sonuçlar ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edilecek, yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

1.10 Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, koşullara uymaları, güvenlik soruşturması ve diğer işlemlerinin tamamlanmış olması hâlinde, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki kontenjanlara yerleştirilenler bu kurumlardaki uzmanlık öğrencisi kadrolarına; üniversitelerdeki kontenjanlara yerleştirilenler (yabancı uyruklular hariç) ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin d fıkrası ve aynı Kanunun 2880 sayılı kanun ile değişik 33. maddesi hükümlerine göre bu kurumlardaki öğretim yardımcısı kadrolarına atanabileceklerdir. Askeri sağlık personelinin atama işlemleri ise ilgili mevzuata göre kuvvet komutanlıklarınca yapılacaktır.

1.11 Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları veya kadrolara atanmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları veya kayıtları yapılmaz.

1.12 Hâlen Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve uzmanlık öğrencisi kadrosuna atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmiş olmak, adaylara, uzmanlık öğrencisi kadrolarına atanma konularında mevzuata uymayan bir hak vermez.

1.13 Adaylar, yeniden belge çıkarılması, sınav sonuçlarının incelenmesi ve bunların dışındaki her türlü yazışmalarında bu kılavuzun sonunda yer alan, Genel Amaçlı Dilekçe Örneği’ni kullanarak Merkezimize başvuracaklardır. Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri işleme kesinlikle konmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla veya e-posta yoluyla ulaştırılan dilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır.

1.14 Adaylar, adres değişikliği isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Adres değişikliği yapmak isteyen adaylar bu değişikliği, her sınav için ayrı ayrı belirlenecek tarihlerde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.trinternet sayfasında bulunan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardır.

1.15 Sınava başvurduktan sonra adı, soyadı, doğum tarihi gibi kimlik bilgilerinde değişiklik olanlar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Adaylar ancak, Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) değişiklik yapıldıktan sonra, ÖSYM kayıtlarındaki kimlik bilgilerini, http://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri değiştirebileceklerdir.

2. BAŞVURMA

2.1 BAŞVURMA KOŞULLARI

Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2009-TUS Sonbahar Dönemine başvurabilirler.

a) T.C. vatandaşı olmak ya da Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

b) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibariyle Tıp Fakültesinden mezun olmak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak.

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış ya da yedek sınıfına geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86. ve 89. maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş olmak.

d) 1111 sayılı Askerlik Kanununa ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre; askerlik hizmetini yapmakta olanlar için, bu hizmetlerini uzmanlık eğitimine giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitirebilecek durumda olmak, görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen kanuni süresi uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden itibaren 3 ay içinde bitecek durumda bulunmak.

e) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

f) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitecek durumda olmak.

g) 05/07/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5371 sayılı kanunun 5 inci ek maddesine göre; tabipler devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan TUS'a katılabilirler ve tıpta uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Birden fazla uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.

ğ) Yabancı uyruklu olanlar. (Bakınız 8. YABANCI UYRUKLU ADAYLAR)
Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa durumlarının bu koşullara da uyması gerekir. Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.

2.2 BAŞVURMA İŞLEMİ

2009-TUS Sonbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Bilgi Formu ve başvuru merkezleri adresleri 10 Ağustos 2009 tarihinden itibaren ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. TUS'a başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Başvuruların Nasıl Yapılacağının Belirlenmesi: 2007, 2008 ve 2009 yıllarında yapılan TUS'a başvuran adaylar, 2009-TUS Sonbahar Dönemi başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla kendileri yapabilirler ya da başvuru merkezlerinden yaptırabilirler. Bu yıllarda TUS'a başvurmamış adaylar ise başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır.
Daha önce ÖSYM'den Y.U. Numarası almayıp 2009-TUS Sonbahar Dönemine başvuracak yabancı uyruklu adaylar da başvurularını, başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır.

b) Başvuru İçin Randevu Alınması: Başvurusunu başvuru merkezinde yapacak adayların randevu almaları gerekir. Randevunun başvurunun yapılacağı başvuru merkezinden alınması zorunludur. Randevu Kılavuzun edinildiği gün alınabileceği gibi daha sonraki bir günde de alınabilir. Randevu aday tarafından alınabileceği gibi adayın bir yakını tarafından da alınabilir.

c) Sınav Ücretinin Yatırılması: Sınav ücreti kılavuzun arka sayfasında belirtilen banka şubelerinden birine yatırılacaktır. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine TUS sınav ücretini yatıracağını belirtip, T.C. Kimlik Numarası/Y.U. Numarası ve ad-soyad bilgilerini vermeleri gereklidir. Sınav ücreti başvurudan önce yatırılmalıdır. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuru işlemi yapılmayacaktır. Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar için de sınav ücretinin yatırılması ile ilgili kural geçerlidir.

d) Aday Bilgi Formunun Doldurulması: Aday Bilgi Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Yapacağınız yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktır. Kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan büyük harflerle yazılacaktır.İletişim ile ilgili bilgi alanlarına, adaya ulaşılabilecek en güvenilir bilgiler yazılacaktır. Merkezimizin adayla yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağı unutulmamalıdır.

1. T.C. KİMLİK NUMARASI 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu bilgi alanına 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik Numarasını yazacaklardır. KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları 11 rakamdan oluşan tanıtım numarasını edinmek için ÖSYM İnternet sayfasındaki “Y.U. Numarası Edin” başlıklı alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluşan numarayı Aday Bilgi Formuna yazacaklardır.

2. ADI

3. SOYADI

4. BABA ADI

5. ANNE ADI

6. DOĞUM TARİHİ

7. CİNSİYETİ

8. DOĞUM YERİ

9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE

10. UYRUĞU

T.C. uyruklular, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe Kart sahipleri) ve Bulgaristan’dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular

T.C. seçeneğini; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular KKTC seçeneğini (Uyruğundan biri KKTC, diğeri T.C. olanlar T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.); Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar 2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar seçeneğini; yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler Yabancı Uyruklular seçeneğini işaretleyeceklerdir.

DİKKAT: Uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklu adaylardan bu kılavuzda KKTC uyruklular için ayrılan kontenjanlardan yararlanmak isteyenlerin, "KKTC" seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.

11. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU FAKÜLTE ADI

Adaylar mezun olacakları/oldukları fakültenin adını ve kodunu Tablo 6'dan bularak bu alana yazacaklardır.

12. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU TARİH

Sınava başvuracak adayların, sınavın yapıldığı tarih itibariyle Tıp Fakültesinden mezun olmaları gerektiğinden bu alana sınav tarihinden sonraki bir tarih yazılamaz.

13. YABANCI DİL SINAVI MUAFİYET DURUMU

Bu alanı; son üç yıldaki TUS-Yabancı Dil, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavlarından en az birinde başarı göstererek yabancı dilden muaf olanlar dolduracaktır. Bu adaylar, 12 Eylül 2009 tarihinde yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına girmek isteyip istemediklerine ilişkin seçeneği işaretleyeceklerdir. Adaylar, TUS-Yabancı Dil Sınavına girip başarısız oldukları takdirde yukarıda belirtilen sınavlardan aldıkları en yüksek puan geçerli olacaktır. Yabancı Dil Sınavından muaf olmayanlar "MUAF DEĞİLİM" seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Başvuruda muafiyet durumları ile ilgili olarak sorunla karşılaşan adayların, başvuru süresi içinde Genel Amaçlı Dilekçe Örneği’ni kullanarak Merkezimize başvurmaları gerekmektedir.

14. SINAV YABANCI DİLİ 
Adaylar Yabancı Dil Sınavına hangi dilden gireceklerini belirtmek üzere bu alandaki seçeneklerden birini işaretleyeceklerdir. Yabancı Dil Sınavına girmek istemeyen muaf adayların da bu alanda muaf oldukları yabancı dili işaretlemeleri gerekmektedir.

15. UZMANLIK ÖĞRENCİLİĞİ DURUMU

Hâlen uzmanlık eğitimine devam etmekte olanlar "Uzmanlık Eğitimime Devam Ediyorum" kutucuğunu işaretleyeceklerdir. Aday Bilgi Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, sınavdan kazanmış oldukları tüm haklarını kaybetmiş olacaklardır.

16. YAZIŞMA ADRESİ

KKTC'de oturanlar il trafik kodu bilgi alanına 90, yurtdışında oturanlar 91 yazacaklardır.

17. TELEFON NO

18. E-POSTA ADRESİ

2.3 BAŞVURMA İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI

a) Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular

Randevu alınan günde başvuru merkezine gidildiğinde;

Aday Bilgi Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması,

Sınav ücretinin randevu saatinden önce bankaya yatırılmış olması,

gerekir.

Ayrıca adayların; Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekir.

Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Bilgi Formundaki bilgiler ile birlikte adayın web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın, cepheden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü bu fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü, Salon Başkanının fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde tutunuz.

Başvuru merkezi görevlisi bilgilerinizi ve fotoğrafınızı elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı 2009-TUS Sonbahar Dönemi Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi kontrol ediniz ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri veriniz. Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve saklayınız.

 

b) İnternet ile bireysel başvurular 
Adaylar, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında yapılan TUS'lara başvurdularsa, başvurularını isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla kendileri yapacaklardır. Bu adaylar ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde “2009-TUS Sonbahar Dönemi Kayıt” başlıklı alana girmeleri ve buradaki açıklamalar doğrultusunda şifre alarak mevcut bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli olanları değiştirerek başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekir. Ayrıca Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Aday Başvuru Kayıt Bilgileri dökümünü yazıcıdan alıp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamaları gerekir.

DİKKAT! Ekinde ÖSYM’ye ulaştırılacak sağlık raporu vb. belgeler bulunan Aday Bilgi Formları ekleri ile birlikte Başvuru Merkezindeki görevliler tarafından teslim alınacak, ekinde belge bulunmayan Aday Bilgi Formu adayın kendisinde kalacaktır. İnternetle bireysel başvuru yapacak adaylar için de bu kural geçerlidir.

c) Postayla başvurular

Başvurma süresince sürekli hastalık, sürekli tutukluluk ya da sürekli yurt dışında bulunma (eğitim, tedavi vb.) gibi bir nedenle başvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar, aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde zarf içerisinde ÖSYM’ye posta ile gönderebilirler veya elden teslim edilmesini sağlayabilirler. Başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan belgeler işleme konmayacaktır.

• Doldurulmuş 2009-TUS Sonbahar Dönemi Aday Bilgi Formu

• Hastalık, tutukluluk, yurt dışında bulunma vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmi bir belge,

• Başvurma süresince yurt dışında bulunan adayların, yurt dışında bulunma nedenini ve süresini belirten resmi bir belge,

• Öğrenim belgesinin onaylı bir örneği,

• Son üç ay içerisinde cepheden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf (Bu niteliklere uymayan fotoğraf yapıştıran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

• Fotoğraflı bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) onaylı bir örneği,

• Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu

2.4 İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ

Başvuru işlemi sonrası adaya verilen şifre, adayın T.C. Kimlik Numarası ile birlikte ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresini kullanarak bilgilerini görmesini ve bazı bilgilerini değiştirmesini sağlar. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda sonraki yıllarda da yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, adayların bu şifrelerini unutmamaları, kimseye vermemeleri ve özenle saklamaları yararlarınadır.

2.5 BAŞVURUSU GEÇERLİ ADAYLARA GÖNDERİLECEK BELGELER

Sınava girilecek bina ve salonu gösteren 2009-TUS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri sınavdan önce adayların adreslerine postalanmış olacaktır.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri ellerine geçmeyen veya bu belgeyi kaybeden adaylar, sınavın yapıldığı hafta içindeki Perşembe gününden itibaren, ÖSYM'nin Bilkent/Ankara'daki merkezine veya ÖSYM Ankara Bürosuna başvurarak bu belgelerini 3,00 TL ödeyerek yeniden çıkartabileceklerdir.

Sınav Sonuç Belgesi kendisine ulaşmayan ve belgenin kaybolduğuna inanan ya da belgesini aldıktan sonra kaybeden adaylar, mutlaka bu kılavuzun sonunda yer alan Genel Amaçlı Dilekçe Örneği’ni veya fotokopisini kullanarak Merkezimize başvuracaklardır. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı hesabına 3,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gereklidir. Adaylar doldurdukları dilekçeyi PTT kanalıyla ÖSYM Sınav Hizmetleri Müdürlüğü 06538 Bilkent/Ankara adresine gönderebilirler ya da elden teslim edebilirler.

3. SINAV

TUS, Yabancı Dil Sınavı ve Bilim Sınavı olarak adlandırılan iki basamaktan oluşmaktadır. TUS-Bilim Sınavında uygulanacak testlerin adları, test sorularının seçilebileceği alanlar ve testteki yaklaşık payları Tablo 1'de gösterilmiştir.

3.1 SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) 2009-TUS SONBAHAR DÖNEMİ SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ: Bu belge her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayın bilgisayarca basılmış fotoğrafı bulunacaktır. Belgenin üzerinde sınava girilecek bina ve salon yazılı olacaktır. Sınavın her iki basamağında da, 2009-TUS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini yanında bulundurmayan bir aday ileri süreceği neden ne olursa olsun sınava alınmayacaktır. (Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin fotokopi veya faks metni olsa dahi kabul edilmez.)

b) FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Sınava girebilmek için 2009-TUS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, kimliği açıkça gösteren fotoğraflı ve onaylı, özel bir kimlik belgesi de gerekmektedir. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb. özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir.

c) BİR FOTOĞRAF: Sınavda salon görevlileri, 2009-TUS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizdeki fotoğrafınızın sizi tanımada zorluk çıkardığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri sizden, sizi kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarası ile adını ve soyadını yazmalıdır.

Aday başı açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Başı örtülü adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

Cep telefonu yanında olan adaylar sınav binasına kesinlikle alınmayacaklardır.

Sınava girerken yukarıda sözü edilen belgelerin yanı sıra şu araç ve gereçlerin de bulundurulması gerekir:

- en az iki adet koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem (2B, B veya HB)

- yumuşak, leke bırakmayan kaliteli bir silgi ve bir kalemtıraş

3.2 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınavın başlama zamanından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi Salon Başkanına aittir. Salonda 2009-TUS Sonbahar Dönemi Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapıldıktan ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları da dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar Yabancı Dil Sınavının ilk 60, Bilim Sınavının ilk 105 dakikası ve her iki sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. Adayların sınava,

cep telefonu (Cep telefonu yanında olan adaylar sınav binasına kesinlikle alınmayacaklardır.), çağrı
cihazı, telsiz, radyo, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,
cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği
bulunan cihazlarla,
silah ve benzeri teçhizatla

girmeleri, sınav süresince adayların,

birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,
salondaki görevlilere soru sormaları,
birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
hesap makinesi vb. yardımcı araçlar kullanmaları,
sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,
başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM'ce geçersiz sayılacaktır. TUS'a giren adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları istatistiksel yöntemler kullanılarak incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının bir kısmı ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle, adayların, kopya çekme girişiminde bulunmamaları ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekir. Yabancı Dil ve Bilim Sınavlarının bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ile cevap kâğıdı, salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı veya cevap kâğıdından herhangi birini almayı unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday derhal gerekli uyarıda bulunarak yukarıda sayılan belgelerin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır. Merkezimizde her salona ait sınav evrakı paketi, görevli ekipler tarafından tek tek açılır, içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. Belgesi eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.

4. DEĞERLENDİRME VE SEÇME İŞLEMLERİ

4.1 TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve seçme işlemleri bilgisayar ile yapılacaktır.

4.2 Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Yabancı Dil Sınavında adayın doğru olarak cevaplandırdığı soruların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısı her adayın Yabancı Dil Testinden almış olduğu puanı belirleyecektir.

4.3 Yabancı Dil Sınavında kullanılan çoktan seçmeli testlerden 100 üzerinden 50.000 veya daha yüksek puan alanlar TUS-Bilim Sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

4.4 Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Bilim Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Standart puanlar kullanılarak, Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K) ve Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) olmak üzere iki ayrı puan hesaplanacaktır. Adayların KTBT ve TTBT'den aldıkları standart puanların her birinin 0.5 ile çarpılarak toplanmasıyla bu adayların K Puanları; TTBT standart puanının 0.7 ile ve KTBT standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla da T Puanları elde edilecektir.

Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı Tablo 2 ve Tablo 3'te gösterilmiştir. Tablo 2 ve Tablo 3'te yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Bilim Sınavı Puanı 50.000 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Bilim Sınavı Puanı 50.000'den düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dahil edilmeyeceklerdir.

4.5 Bir uzmanlık dalına K veya T puanı ile seçme yapılırken ilgili puanda eşitlik olması hâlinde, Yabancı Dil Puanı daha yüksek olana öncelik tanınacaktır. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması hâlinde sırasıyla, fakülte başarı puanı, seçme yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene ve bu sınava girme hakkı veren okuldan daha sonraki bir yılda mezun olana öncelik tanınarak seçme yapılacaktır.

4.6 Adaylar sınav sonuçlarının tekrar incelenmesini, sonuçların ÖSYM tarafından internet ortamında ilan edildiğitarihten itibaren 30 gün içinde Merkezimizden yazılı olarak isteyebilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Bölümünün ilgili dilekçenin teslim alma tarihi esas alınacaktır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gereklidir. Sınav evrakı Merkezimizde sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

4.7Türk Silahlı Kuvvetleri adına ilan edilen Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Kontenjanlarına girmek için sınava müracat eden ve sınava girmesi uygun görülen personelin kimlik bilgileri, Genelkurmay BaşkanlığıncaÖSYM Başkanlığına bildirilecektir. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak değerlendirme ve seçme işleminde, bildirilen bu isimler dikkate alınacaktır. Sınava girmesine izin verildiği Genelkurmay Başkanlığınca bildirilen personel haricinde, izin almadan müracaat etmiş olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5. TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

5.1 Adaylar; 2009-TUS Sonbahar Dönemi puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tradresinden öğreneceklerdir.

5.2 Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin elektronik ağ sayfasında verilecek olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

5.3 Tercihler bireysel olarak elektronik ağ aracılığıyla aday tarafından elektronik ortamda yapılacaktır. Yanlış veya eksik girilen tercihler geçersiz sayılır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın girilmesi durumunda girilen program tercih edilen program gibi işlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur.

Tablo 2 ve Tablo-3'teki programları yalnız tıp fakültesi mezunları, Tablo 4'teki programları ise yalnız sınav tarihine kadar stajyerliğini tamamlamış askeri sağlık personeli tercih edebileceklerdir. "Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültelerine Alınacak Uzmanlık Öğrencisi Sayıları" başlığının altındaki kontenjanları tercih edecek adayların sınav tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kadrolu olarak Sağlık Bakanlığı teşkilatında çalışıyor olmaları gerekmektedir.

Adaylar Tablo 2 veya Tablo 3'ün birinden 8'i aşmamak üzere en fazla 14 tercih yapabileceklerdir. Askeri sağlık personeli olan adaylar ise sadece Tablo 4'ten en fazla 14 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değillerdir.

Giriş koşulları, ilgili dalda eğitim yapabilmek için kurumların belirlediği, yazılı sınavla ölçülemeyen özel niteliklerdir ve tercihler yapılırken adaylar tarafından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir program için gösterilen nitelikleri taşımadıkları hâlde bu programı tercihlerinde gösteren ve puanlarına göre bu programa seçilen adaylar ilgili programlarca kabul edilmeyecek ve seçilmeden doğan tüm haklarını yitirmiş olacaklardır. Merkezi seçme işleminde bilim sınavı puanları çok önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, Ağırlıklı T puanı ile öğrenci alan X programını Aday A birinci tercihinde, Aday B on dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin Ağırlıklı T Puanı Aday A'dan yüksek ise ve Aday B, ilk on üç tercihine puanı elvermediği için seçilmemiş ise X programına Aday A değil, Aday B seçilecektir. (Bilim ve yabancı dil puanlarının eşit olması hâlinde fakülte başarı puanı önem kazanabilir.)

Seçme işlemi yapılırken yeterli puan alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen dalların en çok istenilenden başlamak üzere sıralanması uygundur.

6. KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER

TUS yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirilen bütün adayların, yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edilecektir. Bu ilan tarihinden bir gün sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 15 gün içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Tıpta Uzmanlık Eğitimi programlarına yerleştirilen adaylara ait fotoğraflı yerleştirme sonuç listeleri Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Üniversite Tıp Fakültelerindeki programlara seçilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki programlara seçilen adaylar ile Sağlık Bakanlığı adına Tıp Fakültelerindeki programlara seçilen adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki programlara seçilen adaylar Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumundaki programa seçilen adaylar ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığına, ilan edilen başvuru tarihleri arasında istenen tüm belgelerle birlikte başvurmalıdırlar. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

Sağlık Bakanlığı kadrolarını kazanan adayların hazırlamaları ve şahsen ya da posta yoluyla ÖSYM'nin ilanını takip eden 15 gün içerisinde Sağlık Bakanlığına teslim etmeleri gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgelerin posta yoluyla teslim edilmesinde "Sağlık Bakanlığı, Mithatpaşa Cd. No:3 06434 Sıhhıye Ankara" adresi kullanılmalıdır. Postadaki gecikmelerden Sağlık Bakanlığı sorumlu değildir. Belgelerin teslim edilmesi ile ilgili detaylara, dilekçe örneğine, sağlık kurulu raporu ile ilgili açıklamalara ve belgeleri eksik olanların listesine"http://kurullar.saglik.gov.tr/" elektronik ağ (internet) sayfasından ulaşılabilecektir.

Hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda görevli olmayanlar ile sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışanlar:

Dilekçe,
Sonuç belgesi (internet çıktısı),
Mezuniyet belgesi (noter tasdikli sureti veya mezun olunan tıp fakültesince onaylanmış sureti),
Eğitimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları
denklik belgesinin onaylı bir örneği,
Nüfus cüzdanı sureti,
Askerlik terhis veya tecil belgesi,
İkametgâh belgesi,
Adli Sicil Kaydı,
Mal Bildirim Formu (kapalı zarf içinde başvuru masalarınca verilecek),
Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından alınacak "Dalında uzmanlık eğitimi yapabilir." ifadesini taşıyan sağlık kurulu raporu,
Fotoğraf (6 adet)

 

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görevli olanlar:

Dilekçe,

Sonuç belgesi (internet çıktısı),

Askerlik terhis veya tecil belgesi,

Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından alınacak "Dalında uzmanlık eğitimi yapabilir." ifadesini taşıyan sağlık kurulu raporu.

Tıpta uzmanlık eğitimine yerleştirilen adaylar, eğitimleri sırasında, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar.

TUS sonuçlarına göre üniversitelerde veya Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki tıpta uzmanlık programlarından birine yerleştirilen yabancı uyruklu adayların kayıt için bu kılavuzda yazılı olan süre içinde o programın bağlı olduğu üniversiteye veya Sağlık Bakanlığına başvurmaları gerekir. Kayıt sırasında diğer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancı uyruklu adayların aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekir.

a) Türkiye’deki tıp fakültelerinin birinden mezun olunduğunu gösteren diploma veya yabancı ülkelerdeki bufakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten alınmış denklik belgelerinin noter tasdikli örnekleri.

b) Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği. (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.)

c) Türkiye'de ikametlerine izin verildiğine dair Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış belgenin noter tasdikli örneği,

ç) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge.

Yabancı uyruklu adayların atamaları yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapılır.

7. EK YERLEŞTİRME

2009-TUS Sonbahar Dönemi sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılanadayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2009-TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için aşağıdaki koşulların tümünü karşılamak gerekir.

a) 12 - 13 Eylül 2009 tarihlerinde yapılan 2009-TUS Sonbahar Dönemi sınavlarına girmiş olmak,
b) 2009-TUS Sonbahar Dönemi sonunda hiçbir programa yerleşmemiş olmak,
c) Ek yerleştirmede tercih edilen programın 2009-TUS Sonbahar Dönemi merkezi yerleştirme sonunda oluşan

aynı puan türünde en küçük puanına eşit veya daha yüksek bir puana sahip olmak.

Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Bu ilan tarihinden bir gün sonra başlamak üzere adayların yerleştirildikleri kurumlara 15 gün içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

8. YABANCI UYRUKLU ADAYLAR

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19. maddesine göre üniversite ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tıpta uzmanlık programlarında aylıksız olarak eğitim görmek isteyen tıp fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylar da TUS'a girmek zorundadırlar.

T.C. vatandaşı olan ya da Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar genel kontenjanlara başvurdukları için yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanamazlar. İkili anlaşmalar uyarınca Türkiye'de ihtisas yapacak olan yabancı uyruklu öğrenciler, ikili anlaşma hükümlerine göre hareket edeceklerdir.

Yabancı uyruklu adaylar için Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversite Tıp Fakültelerinde yabancı uyruklu kontenjanı ayrılmış ve bu kontenjanlar Tablo 2 ve Tablo 3'te gösterilmiştir. Bu kontenjanlar yalnız yabancı uyruklu adayların yerleştirilmesinde kullanılacaktır. Yabancı uyruklu adaylar bu kontenjanlara bu kılavuzdaki kurallar uyarınca puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

T.C. uyruklu adaylar için ayrılan genel kontenjanlarda açık kalsa bile bu kontenjanlara yabancı uyruklu adaylar yerleştirilmeyecektir. Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek üniversitelerimiz Tıp Fakültelerinden mezun olan ve tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyenlerin de TUS'a girmeleri zorunludur. Bu adaylardan devlet bursu almak isteyenler, bu durumlarını belgelendirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurabilirler. Bu adaylar için ayrılan kontenjanlar da yabancı uyruklu kontenjanı içinde gösterilmiştir.

Yabancı uyruklu adaylar için hazırlanmış ayrı bir Aday Bilgi Formu ve Kılavuz bulunmamaktadır. Bu adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kılavuzun tüm hükümlerine tâbidirler.

 

Tus Yabancı Dil Sınavındaki Yenilikler

2013 yılından bu yana, KPDS ve ÜDS gibi yabancı dil seviye sınavlarını yerine ÖSYM tarafından YDS (Yabancı Dil Sınavı) sınavı yapılmaktadır. YDS sınavına istenen üç dilden (İngilizce, Almanca, Fransızca) biriyle katılınabilir. YDS sınavında 100 puan üzerinden en az 50 puan alınması gerekmektedir. YDS dil sınavından alınan puan sınavın yapıldığı tarih itibariyle 5 yıl süreyle geçerlidir.

Ankara Üniversitesi TÖMER Tıpdil Sınavı 2015 Mart Dönemi Kayıtları 28.01.2015 - 06.02.2015 Tarihleri Arasında; Sınav ise 14 Mart 2015 Cumartesi Günü Yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için; http://asym.ankara.edu.tr/

 

Yabancılar ve Tus

TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNDE YABANCI UYRUKLULARIN ASİSTANLIKLARI İLE İLGİLİ BÖLÜM

Yabancı uyrukluların asistanlıkları

MADDE 19

(1) Yabancı uyruklular; 

  a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,

  b) Türkiye’deki tıp veya diş hekimliği fakültelerinin birinden mezun olunması veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten denklik belgesi alınmış olması,

  c) Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,

  ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş olması,


  d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması,


  e) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında ilgili alana yerleştirilmiş olunması,kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.

(2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp ve diş hekimliği fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.

(3) Uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, uzmanlık öğrenciliği kadrolarının en çok % 10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.

(4) Türkiye’de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenler kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimine devam eder.

TUS KİTAPÇIĞINDA YABANCI UYRUKLU VE TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN GELEN DOKTORLARIN DURUMLARI İLE İLGİLİ BÖLÜM

8. YABANCI UYRUKLU ADAYLAR 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19. maddesine göre üniversite ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tıpta uzmanlık programlarında aylıksız olarak eğitim görmek isteyen tıp fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylar da TUS'a girmek zorundadırlar.

T.C. vatandaşı olan ya da Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar genel kontenjanlara başvurdukları için yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanamazlar. İkili anlaşmalar uyarınca Türkiye'de ihtisas yapacak olan yabancı uyruklu öğrenciler, ikili anlaşma hükümlerine göre hareket edeceklerdir.

Yabancı uyruklu adaylar için Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversite Tıp Fakültelerinde yabancı uyruklu kontenjanı ayrılmış ve bu kontenjanlar Tablo 2 ve Tablo 3'te gösterilmiştir. Bu kontenjanlar yalnız yabancı uyruklu adayların yerleştirilmesinde kullanılacaktır. Yabancı uyruklu adaylar bu kontenjanlara bu kılavuzdaki kurallar uyarınca puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

T.C. uyruklu adaylar için ayrılan genel kontenjanlarda açık kalsa bile bu kontenjanlara yabancı uyruklu adaylar yerleştirilmeyecektir. Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek üniversitelerimiz Tıp Fakültelerinden mezun olan ve tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyenlerin de TUS'a girmeleri zorunludur. Bu adaylardan devlet bursu almak isteyenler, bu durumlarını belgelendirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurabilirler. Bu adaylar için ayrılan kontenjanlar da yabancı uyruklu kontenjanı içinde gösterilmiştir.

Yabancı uyruklu adaylar için hazırlanmış ayrı bir Aday Bilgi Formu ve Kılavuz bulunmamaktadır. Bu adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kılavuzun tüm hükümlerine tâbidirler.

 

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü

18 TEMMUZ 2009 gün ve 27292 Sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 01.07 2011 tarihinde yapılan değişiklikleride Ihtiva eden

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tıp ve diş hekimliği alanlarında eğitim vermeye yetkili kurum ve kuruluşları ve uzmanlık eğitimi ile ilgili kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Birim: Kurumların, belirli bir uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi veren anabilim dalı, bilim dalı, klinik veya laboratuvarlarını,

c) Birim sorumlusu: Kurumların anabilim veya bilim dalı başkanlarını, klinik veya laboratuvar şeflerini, Adli Tıp Kurumu için Adli Tıp Kurumu Başkanını,

ç) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi sırasında uygulanması gereken asgari eğitim ve öğretimi,

d) Çizelgeler: 1219 sayılı Kanunun eki tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair EK-1, EK-2 ve EK-3 sayılı çizelgeleri,

e) Fakülte: Tıp veya diş hekimliği fakültelerini,

f) Genel Müdürlük: Bakanlık Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü,

g) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Her birim için çekirdek eğitim müfredatını da içeren ve o birime özgü eğitim ve öğretimi,

ğ) Kurul: Tıpta Uzmanlık Kurulunu,

h) Kurum veya eğitim hastanesi: Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile Gülhane Askeri Tıp Akademisini, Bakanlıkça uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan sağlık kurumlarını ve Adli Tıp Kurumunu,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

i) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

j) Uzman: Çizelgelerde yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olanları

k) Uzmanlık eğitimi: Tıp veya diş hekimliğinde uzman olabilmek için gereken eğitim ve öğretimi,

l) Rotasyon: Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi süresi içerisinde, kendi dalı dışında Kurul tarafından belirlenen diğer dallarda almak zorunda olduğu eğitimi,

m) YDUS: Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

Uzmanlık yetkisinin kullanılması

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık belgesi almayanlar, hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve yetkisini kullanamazlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tıpta Uzmanlık Kurulu

Kurulun oluşumu ve çalışma esasları

MADDE 6 – (1) Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.

a) Bakanlık Müsteşarı, ilgili genel müdür ve 1. Hukuk Müşaviri.

b) Biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakanlığın seçeceği beş üye.

c) Dört tıp fakültesinden ve bir diş hekimliği fakültesinden YÖK’ün seçeceği birer üye.

ç) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Fakültesinin seçeceği bir üye.

d) Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir üye.

e) Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir üye.

 

(2) Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler.

(3) Kurula seçilen asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları, ayrıca en az üç yıllık klinik veya laboratuvar şefi ya da profesör unvanına sahip bulunmaları şarttır. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.

(4) Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi ile olağanüstü toplanır. Kurula Bakanlık Müsteşarı veya yapılan ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder.

(5) Kurul, üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Türk Tabipleri Birliği temsilcisi yalnızca tabiplerle ilgili, Türk Diş Hekimleri Birliği temsilcisi de yalnızca diş tabipleri ile ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılabilir ve kendi meslek alanları ile ilgili konularda oy kullanır. Toplantı nisabının bulunmaması, gündem maddelerinin bitirilememesi veya toplantının ertelenmesine salt çoğunlukla karar verilmesi halinde, toplantı Kurul başkanı tarafından takip eden ilk çalışma gününe ertelenir.

(6) Kuruldaki görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemdeki maddelerin sırası Kurul kararı ile değiştirilebilir. Her üye gündem dışı bir konunun müzakere edilmesini teklif edebilir. Önergeler yazılı olarak Kurul başkanına iletilir. Kurul başkanı, önergeler hakkında leh ve aleyhte konuşmak isteyenlere söz verir ve önergenin görüşülmesini Kurulun onayına sunar. Kurul başkanı, aynı konuyu içeren veya benzerlik gösteren önergeleri birleştirerek görüştürme yetkisine sahiptir.

(7) Kurul kararları oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin kararlar, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

(8) Kararlar ve varsa karşı oylar, karar tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde gerekçeleri ile birlikte yazılarak imzalanır ve sekreteryaya bildirilir.

(9) Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.

Kurulun görevleri

MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Kurumlara uzmanlık eğitimi yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri görüşüp karara bağlamak,

b) Uzmanlık eğitimi veren kurum ve birimin fiziki yapısı, yatak sayısı, eğitim araç, gereç ve personel durumu yönünden sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları belirlemek,

c) İlgili uzmanlık dalının çekirdek eğitim müfredatı ve bu müfredata göre uzmanlık dalının temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesini belirlemek ve ilan etmek,

ç) Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların süreleri hakkında karar vermek,

d) 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (ç), (d), (e) ve (g) bentlerinde yer alan uzmanlık eğitimi takip sistemi bileşenlerine ilişkin formları oluşturmak ve yayımlamak,

e) İlgili kurum ve birimlerden toplanan bilgi formları vasıtasıyla uzmanlık eğitiminin nitelik ve standartlara uygunluğunu, mesleki uygulama ve bilimsel çalışmaların yeterliliğini takip etmek,

f) Yapılan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen birimlerde yerinde denetim yapmak veya yaptırmak, denetimler sonucunda düzenlenen raporları görüşüp karara bağlamak,

g) Uzmanlık eğitimi sınav jürilerinin seçim ölçütlerini belirleyerek jürilere katılabilecek eğitim sorumlularını tespit etmek,

ğ) Yurt dışındaki uzmanlık eğitimi veren kurumların tanınmışlık listesini yapmak ve bu listeyi güncellemek,ülkelerde uzmanlık eğitimi yapanların bilimsel değerlendirilmesinin ölçütlerini belirlemek ve değerlendirilmelerin yapılabileceği fakülteler ile eğitim hastanelerini belirlemek,

h) Yeni uzmanlık dallarının ihdas edilmesi ile ilgili görüş bildirmek, ihdas edilen dallarda uzman olacakların başvuru ölçütlerini belirlemek ve bu konudaki başvuruları karara bağlamak,

ı) Çizelgelerde yer alan uzmanlık alanları dışında, Bakanlığın sertifikalı eğitim yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak uzmanlık sonrası sertifikalı eğitim programı alanlarını belirlemek,

i) Tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüşler vermek, uzmanların tıbbi gelişmeleri izlemelerini sağlayıcı inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,

j) Görev alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere, görev süresini ve üye sayısını belirlediği geçici komisyonlar kurmak.

Görevi sona eren kurul üyelerinin yenilenmesi

MADDE 8 – (1) Bakanlık, Kurul üyelerinin görev süresinin bitiminden en az üç ay öncesinde 1219 sayılı Kanunda belirtilen kurumlardan asil ve yedek üyelerini tespit etmelerini ister. Kurumlar, seçecekleri asil ve yedek üyelerin kimlik ve iletişim bilgilerini kendilerine tebliğ edilen tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bildirir.

(2) Herhangi bir sebeple ayrılan veya üyeliği düşen üyenin yerine, geri kalan süreyi tamamlamak üzere aynı kurumun birinci sıradaki yedek üyesi görev yapar. Boşalan yedek üyelik yerine ilgili kurum en geç bir ay içinde yeni bir üyeyi Bakanlığa bildirir.

Kurul sekreteryası

MADDE 9 – (1) Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Sekreterya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli nitelik ve sayıda personel görevlendirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Kurumları ve Eğitim Sorumluları

Eğitim kurumlarının nitelikleri ve standartları

MADDE 10 – (1) Eğitim kurumları ve birimlerinin nitelikleri ve standartları Kurul tarafından belirlenir ve Bakanlıkça internet ortamında yayımlanır.

Eğitim kurumlarının denetimi

MADDE 11 – (1) Eğitim kurum ve birimleri Kurul tarafından belirlenen nitelik ve standartlara uymak zorundadır.

(2) Eğitim kurum ve birimleri fiziki yapıları, teknik donanımları, personel durumları, eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin standartlara uygunluğu yönünden Kurul tarafından ya da 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca oluşturulan komisyonlarca, en az beş yılda bir denetlenir.

(3) Denetimlerde 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (g) bendinde yer alan denetim formu doldurulur ve Kurula sunulur.

(4) Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi için Kurul tarafından kurumlara uyarı yazısı gönderilir. Bu yazıda; eksiklik ve hatanın tanımı, bunların giderilmesi için alınması gereken önlemler ile verilen süre belirtilir. Verilen süre içinde eksiklik ve hataların giderilmemesi halinde kurum veya birimin eğitim yetkisi kaldırılır.

(5) Eğitim yetkisi kaldırılan kurumlar eksikliklerini gidererek eğitim yetkisini almak için Bakanlık aracılığıyla Kurula yeniden başvurabilir.

Akademik kurullar

MADDE 12 – (1) Kurum ve birimler; eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilimsel denetimin etkinliğinin sağlanması için tabi oldukları mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimini düzenleme ve koordine etme görevini kendi akademik kurullarınca yapar.

Eğitim sorumluları

MADDE 13 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, ilgili alanda uzmanlığı olan eğitim sorumluları tarafından verilir.

(2) Tıpta uzmanlık eğitiminden, fakültelerde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununa göre profesör, doçent ve en az üç yıllık uzman olan yardımcı doçentler; eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik ve laboratuvar şefi, şef yardımcısı ve kadro unvanına bakılmaksızın profesör ve doçentler; Adli Tıp Kurumunda 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda belirtilen ihtisas kurulu başkanları ile en az üç yıl süreyle ihtisas kurullarında üyelik yapmış adli tıp uzmanları sorumludur.

(3) Başasistan ve uzmanlar ile ilgili alanda uzman olmayan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, eğitim sorumluları nezaretinde uzmanlık eğitiminde görev alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Eğitimi

Uzmanlık öğrencisi

MADDE 14 – (1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ana veya yan dallarından birinde uzman olarak yetiştirilmek amacıyla, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim ve öğrenim gören, araştırma ve uygulama yapan tabip veya diş hekimidir.

(2) Uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel mevzuat hükümlerine tabidir.

Uzmanlık eğitimine giriş sınavları

MADDE 15 – (1) Uzmanlık eğitimine giriş sınavı tıp fakültesi mezunları için TUS, diş hekimliği fakültesi mezunları için DUS olmak üzere ÖSYM tarafından yılda en az iki defa ayrı ayrı yapılır. YDUS, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğine göre yapılır.

(2) Kurumlar, her sınav dönemi için açılmasını istedikleri uzmanlık öğrencisi kadrolarını bağlı oldukları üst kurumlar aracılığı ile Bakanlığa bildirir. Bakanlık, Kurulun görüşünü alarak kadroları kurum ve birim adı belirtmek suretiyle ÖSYM’ye bildirir.

(3) ÖSYM her sınav dönemi için başvuru, sınav ve yerleştirme işlemlerini ayrıntılı olarak açıklayan bir kılavuz hazırlayıp yayımlar.

(4) Yan dal uzmanlık eğitimlerine girişler ile 1219 sayılı Kanunun eki EK-1 sayılı Çizelgenin 3 üncü sütununda belirtilen uzmanların 1 inci sütunda yer alan ilgili uzmanlık eğitimlerine girişleri merkezi olarak yapılacak yan dal uzmanlık sınavı ile olur.

Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına başvuru şartları

MADDE 16 – (1) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibarıyla Türkiye’de tabiplik veya diş hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,

c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86 ncı ve 89 uncu maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş olmak,

ç) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak,

d) 1111 sayılı Askerlik Kanununa ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik hizmetini yapmakta olanlar için, bu hizmetlerini uzmanlık eğitimine giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitirebilecek durumda olmak, görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen kanuni süresi uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitecek durumda bulunmak.

Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının konusu ve kapsamı

MADDE 17 – (1) Uzmanlık eğitimine giriş sınavları yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır.

(2) Mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

(3) TUS genel tıp bilimleri konularında, DUS genel diş hekimliği konularında yapılır.

Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının sonuçları ve uzmanlık eğitimine başlama

MADDE 18 – (1) Çizelgelerde belirtilen uzmanlık dallarında uzmanlık öğrencisi olabilmek için TUS veya DUS’a girenler, mesleki bilgi sınavında aldıkları puanlara ve tercihlere göre ÖSYM tarafından sıralanır ve uzmanlık eğitimi alanlarına yerleştirilir.

(2)Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.”

(3) Sınav sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilir ve ilgili kurumlara bildirilir. ÖSYM tarafından yapılan ilan kanuni tebligat yerine geçer.

(4) ÖSYM tarafından yerleştirilenler, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken işlemlerin yapılması için sonuçların ilanı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde ilgili kuruma başvurur. Uzmanlık eğitimine atama ve göreve başlama işlemleri kırkbeş gün içinde tamamlanır. Uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni gerekçeleri olmaksızın görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.

(5) Adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, ilgili kurumlar tarafından başvuru süresinin sona ermesinden itibaren on iş günü içinde ÖSYM’ye bildirilir. ÖSYM tarafından ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün içinde ek yerleştirme yapılır.

(6) Aşağıdaki hallerde yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı %2 oranında düşürülür:

a) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde.

b) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda.

c) Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.

(7) Uzmanlık eğitimi giriş sınavı şartlarını taşımaksızın sınava girenler, başarılı olsalar bile uzmanlık eğitimine başlatılmazlar. Şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin uzmanlık eğitimine son verilir.

 

Yabancı uyrukluların uzmanlık eğitimi

MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklular;

a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,

b) Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki tıp veya diş hekimliği fakültelerinin birinden mezun olunması veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten denklik belgesi alınmış olması; yan dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki uzmanlık eğitimi veren kurumlardan uzmanlık belgesi alınmış olunması veya 31 inci ve 33 üncü maddeler çerçevesinde Bakanlıkça verilmiş bir denklik belgesine sahip olunması,

c)Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,

ç)Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş olması,

d)Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması,

e) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında ilgili alana yerleştirilmiş olunması, kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.

(2)Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp ve diş hekimliği fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.

(3)Usulüne göre yürürlüğe konulan uluslararası antlaşmalarla yabancı ülkelere ayrılan kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, uzmanlık öğrenciliği kadrolarının %10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.

(4)Türkiye’de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenler kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimine devam eder.

 

Uzmanlık eğitimi ile bağdaşmayan işler

MADDE 20 – (1) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği öğrenim, eğitim, araştırma ve uygulama çalışmaları dışında, kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamazlar, muayenehane açamazlar.

(2) Birinci fıkraya aykırı davrandığı tespit edilen uzmanlık öğrencileri önce yazılı olarak uyarılır, aykırılığın devamı veya tekrarı halinde ilgili eğitim kurumunca uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir.

(3) Bu madde uyarınca uzmanlık öğrenciliği ile ilişiğin kesilmesine ilişkin karara karşı kararın tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde Kurula itiraz edilebilir. İtiraz kararın icrasını durdurmaz.

 

Uzmanlık eğitimi süresinden sayılmayacak haller

MADDE 21 – (1) Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, uzmanlık eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi ve rotasyon sürelerinden sayılmaz.

 

Bakanlıkça görevlendirme yoluyla uzmanlık eğitimi yaptırılması

MADDE 22 – (1) Bakanlıkça gerek görülen uzmanlık dallarında, özlük hakları Bakanlıkta kalmak kaydı ile uzmanlık eğitimi veren diğer kurumlarda, bu kurumlar ile mutabakat sağlanarak ana ve yan dallarda görevlendirme yoluyla 15 inci maddede yer alan sınavlarda başarılı olanlara uzmanlık eğitimi yaptırılabilir.

 

Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme

MADDE 23 – (1) Bu maddede belirtilen haller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi şarttır.

(2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer kanuni veya mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline bağlı olarak uzmanlık eğitimi sona erenler bu uzmanlık eğitimine tekrar başlayamaz.

(3) Uzmanlık eğitimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanlık eğitimine giriş sınavında başarılı olanlar ile uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde yeniden sınava girerek başarılı olan uzmanlık öğrencilerinden;

a) Uzmanlık eğitim dalları değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri, yeni başlayacakları uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen uzmanlık öğrencilerinin, önceki uzmanlık eğitimine ait süreleri ve rotasyonları, yeni başladıkları kurumdaki eğitim sorumluları ve akademik kurullarınca kabul edildiği takdirde yeni uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

b) Dal değiştirmeksizin kurum değiştirenlerin yeni başlayacakları kurumların eğitim sorumluları ve akademik kurullarınca kabul edildiği takdirde, önceki uzmanlık eğitiminde geçen süreler, uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri kurum ve birimlerde tamamlamaları esastır. Ancak;

a) Eğitim yetkisi kaldırılan kurum ve birimlerdeki uzmanlık öğrencileri Kurulun tespit edeceği kurum ve birime kendi mevzuatına uygun olarak nakledilir.

b) Hastalık, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitim sorumlusunun bulunmadığı durumlar ile sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybeden birimlerdeki uzmanlık öğrencileri başka kurumlarda eğitim almak veya rotasyon yapmak üzere altı aya kadar görevlendirilirler. Bu süre içerisinde ilgili birimde eğitim sorumlusu istihdam edilemediği veya eğitime engel olan durumun ortadan kaldırılamadığı hallerde bu uzmanlık öğrencileri hakkında (a) bendi hükümleri uygulanır.

(5) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan sağlık ve eş durumu mazeretlerinden dolayı eğitimlerine başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir belgeleri kurumları aracılığı ile Kurula gönderir. Kurul doğrudan doğruya veya 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle mazeretleri geçerli görülenleri tespit eder. Mazereti kabul edilenlerin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapılmak istenen birimin aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması şarttır. O dönemde ilgili birim için kadro açılmamışsa ilgili birimin uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması, bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen birime daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise puan kriteri aranmaz. Bu şartları taşıyanların geçişleri ilgili mevzuatına göre yapılır. Kurul, sağlık raporlarını gerekli gördüğü hallerde teyit için hakem hastaneye gönderebilir.

(6) Uzmanlık eğitimine başladıktan sonra kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin ortaya çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığını veya görev yerinin değişmemesi halinde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğini sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya kişinin sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ildeki ilgili uzmanlık eğitiminin verildiği kuruma beşinci fıkradaki şartların taşınması koşuluyla atanırlar. İlgili kişilerin sağlık kurulu raporlarını Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinden almaları zorunludur.

(7) Eş durumu nedeniyle geçiş talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere memur kadrosunda veya diğer personel kanunlarına tabi olarak çalıştığını ve eğitim aldığı ilde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığını belgelemesi halinde, eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini alabileceği kuruma, böyle bir kurum yoksa en yakın ile, beşinci fıkradaki şartları taşıması koşuluyla atanabilir. Eşlerden ikisinin de uzmanlık öğrencisi olması halinde kadro ve eğitim kapasitesi ve eşlerin tercihleri gözönüne alınarak uygun yerde aile birliği sağlanır.

(8) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra herhangi bir mazeret gözetmeksizin eğitimlerine başka bir ilde veya kurumda devam etmek isteyenlerin, aşağıdaki şartları haiz ve bir defaya mahsus olmak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde atamaya yetkili makam tarafından geçişleri yapılır:

a) Geçiş yapılmak istenen Kurumun kabulünü gösterir belge alınmış olması.

b) Halen eğitim görülen Kurumun onayının alınmış olması.

c) Geçiş yapılmak istenilen Kurumun kadro durumunun uygun olması.

ç) İlgili uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapmak istediği birimin aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması. O dönemde ilgili birim için kadro açılmamışsa ilgili birimin uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen birime daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise geçiş işlemi yapılmaz.

(9) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimlerinde yapmak zorunda oldukları rotasyon alanlarının uzmanı iseler o rotasyonları yapmış sayılırlar.”

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzmanlık Eğitimi, Takibi ve Değerlendirilmesi

Eğitim programı

MADDE 24 – (1) Uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve öğretimi, Kurul tarafından belirlenen çekirdek eğitim müfredatını kapsayacak şekilde birimler tarafından hazırlanan programlara göre yapılır. Her birim uzmanlık eğitimini yayımladıkları genişletilmiş eğitim müfredatına göre planlar.

 

Eğitimin takip ve değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Eğitim kurumlarında birim sorumluları tarafından, her uzmanlık öğrencisine göreve başlamasını takiben bir rehber eğitim sorumlusu tayin edilir ve bu durum uzmanlık öğrencisine yazılı olarak bildirilir. Birimlere diğer birimlerden gelen uzmanlık öğrencisi için de aynı işlemler yapılır.

(2) Eğitim kurumları, yeni başlayan uzmanlık öğrencisine, kuruma adaptasyon için kurumu tanıtıcı bilgiler verir, kanuni sorumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programları düzenler.

(3) Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık bünyesinde elektronik ağ ortamı kullanılarak kurulan uzmanlık eğitimi takip sistemi çerçevesinde yapılır. Uzmanlık eğitimi takip sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur.

a) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme sonuçlarına dayanır. Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini içerir. Kurul tarafından hazırlanır ya da hazırlattırılır ve ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek elektronik ağ ortamında ilan edilir.

b) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Birimler tarafından hazırlanır, yıllık olarak güncellenir, Kurula bildirilir ve elektronik ağ ortamında ilan edilir.

c) Uzmanlık eğitimi karnesi: Birimler, eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için genişletilmiş eğitim müfredatına uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki eğitim ve uygulamaların çekirdek eğitim müfredatına ait olan kısmının uzmanlık eğitimi süresi içerisinde tamamlanması zorunludur. Birimler, hazırladıkları karneleri her yılın Eylül ayının ilk iki haftası içinde Kurula bildirir. Kurul, bu karneleri elektronik ağ ortamında ulaşılabilecek şekilde uzmanlık eğitimi takip sistemine koyar. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin yaptığı teorik ve pratik tüm etkinlikler uzmanlık öğrencisi tarafından işlenir ve eğitim sorumlusu ve birim sorumlusu tarafından onanır. Eğitim karnesi kurum amirleri tarafından altı ayda bir kontrol edilir varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini tamamlayanlara kurum tarafından eğitim karnesinin onaylı bir örneği verilir. Karneler takip sistemi içinde uzmanlık eğitimini tamamlayanlara ayrılan arşiv kısmında saklanmaya devam edilir.

ç) Birim sorumlusu kanaati: Birim sorumluları altı ayda bir uzmanlık öğrencilerinin göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yetenekleri ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatlerini uzmanlık eğitimi takip sistemine kaydedip kurum amirlerine onaylatır. Uzmanlık eğitiminin altı aylık değerlendirme devresinin birden fazla birim sorumlusu yanında geçmesi halinde, bu kaydı yanında en fazla süre geçirilen birimin sorumlusu yapar. Bu değerlendirme sonucunda olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar kurum amiri tarafından yazılı olarak uyarılır. İki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin birimi, varsa aynı kurumdaki, yoksa mevzuatı çerçevesinde belirlenen başka bir kurumdaki eğitim birimi ile Kurulca değiştirilir. Yeni eğitim biriminde de iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin hizmet süresi ne olursa olsun uzmanlık öğrenciliğiyle ilişkisi kesilir. Tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 23 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

d) Tez çalışmasının takibi: Tez çalışması, tez danışmanı tarafından üç ayda bir değerlendirilir ve eğitim takip sistemindeki ilgili kısma işlenir.

e) Uzmanlık öğrencisi kanaati: Uzmanlık öğrencileri verilen eğitimi ve eğitim sorumlularını yıllık olarak nitelik ve nicelik açısından değerlendirir ve uzmanlık eğitimi takip sistemine kaydeder. Bu değerlendirme, eğitimin niteliğini ve eğitim sorumlularının bilgi, beceri ve davranışlarını kapsar. Kurum amirleri, bu değerlendirmelerin akademik kurulda görüşülmesini sağlar.

f) Uzmanlık eğitimi süresi: Alınan sağlık izinleri ve ücretsiz izinler nedeniyle fiilen uzmanlık eğitiminde geçmeyen sürelerin takip edilebilmesi amacıyla kurum amirleri uzmanlık öğrencilerinin bu sürelerinin uzmanlık eğitimi takip sistemindeki ilgili alana işlenmesini sağlar.

g) Denetim formu: Kurum ve birimlerin denetiminde kullanılan formlar Kurul tarafından hazırlanır ve uzmanlık eğitimi takip sistemi içinde ayrılmış yerde yayımlanır.

Uzmanlık öğrencilerinin hak ve sorumlulukları

MADDE 26 – (1) Uzmanlık öğrencisinin, kurum ve birimlerde eğitimin çağdaş standartlarda verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır ve bunu sağlamak kurum amirlerinin görevidir. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi uzmanlık eğitimi alan kişinin eğitsel ve sosyal gereksinimlerini karşılayan alt yapı kurumca sağlanır.

(2) Uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.

(3) Uzmanlık öğrencisi, eğitim sorumlusunun gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar.

 

Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar

MADDE 27 – (2) Uzmanlık öğrencilerine, bu Yönetmelikle belirlenen ve uzman olabilmek için mutlaka yapılması gereken asgari tıbbî uygulamaların eğitim sorumluları tarafından yaptırılarak onların, gerekli ve yeterli bilgi ve beceri ile donatılmaları zorunludur. Eğitim süreleri ve rotasyonların kazanılan birimin bulunduğu kurumda yaptırılması esastır. Ancak, kurumda ilgili uzmanlık dalına ait rotasyonların yapılacağı eğitim biriminin bulunmaması veya bulunsa bile asgari uygulamaları yapmasına yeterli olmaması veya başka kurumda yapılmasında birim sorumlusu tarafından fayda görülmesi halinde uzmanlık öğrencisi kurum amirince uygun görülen yerlerde kabul belgesi sağlanmak koşuluyla rotasyona tabi tutulabilir.

(3) Uzmanlık öğrencilerine; eğitim sorumlularının uygun görmesi kaydıyla, tabi oldukları mevzuata göre, yetkili kılınan akademik kurulların uygun görüşü ve kurum amirlerinin kararı üzerine, eğitime kabul belgesi sağlamaları koşuluyla yurt içinde veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için bir yıla kadar izin verilebilir. Kurum içerisinde yapılamayan rotasyonlar bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında yapılması halinde uzmanlık öğrencisi ücretsiz izinli sayılır. Birimde eğitim sorumlusu kalmadığı veya sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybettiği hallerde yukarıdaki şartlar aranmaksızın Kurul tarafından re’sen görevlendirme yapılabilir.

(4) Yan dal uzmanlık eğitimi; 1219 sayılı Kanunun eki EK-3 sayılı Çizelgede yer alan yan dallarda, yan dalın bağlı olduğu ana dal uzmanlarının görebileceği uzmanlık eğitimidir. Birden fazla bağlı ana dalı olan yan dallarda uzmanlık öğrencisi kadroları, hangi bağlı ana dal veya dallardan uzmanlık öğrencisi alınacağı belirtilerek ilan edilir. Yan dal uzmanlık eğitimi yapanların, eğitim gördükleri kurumların ilgili birimlerinde fiilen yan dal uzmanlık öğrenciliği yapmaları ve girecekleri bitirme sınavlarında başarılı olmaları zorunludur.

Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi

MADDE 28 – (1) Uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık sınavına girebilmeleri için uzmanlık eğitimi gördükleri dala ait bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur.

(2) Tez konusu, kurumların akademik kurulları tarafından belirlenen tez konuları arasından uzmanlık öğrencisi talebi dikkate alınarak uzmanlık öğrencisinin eğitim sorumlusu tarafından seçilir ve ana dallar için uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde, yan dallar için ilk altı ayı içinde uzmanlık öğrencisine yazılı olarak bildirilir ve birim sorumlusu tarafından kendisine bir tez danışmanı tayin edilir.

(3) Tez, uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay önce, kurumun ilgili akademik kurulları tarafından belirlenen, uzmanlık öğrencisinin eğitim gördüğü dalın eğitim sorumlularından oluşan üç kişilik bir jüriye sunulur. Eğitim gördüğü birimde üç eğitim sorumlusu bulunmaması halinde rotasyon yaptığı dallar veya akademik kurulun uygun göreceği dallardaki eğitim sorumlularından jüri tamamlanır.

(4) Tez, jüriye verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde incelenir ve jüri huzurunda savunulur. Sonuç, yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ve kurum amirine bildirilir.

(5) Tezinde düzeltme istenilen uzmanlık öğrencileri, keyfiyetin kendilerine bildiriminden itibaren en geç bir ay içinde, jürinin gerekçesindeki esaslara göre tezde gerekli değişiklikleri yaparak aynı jüriye sunar.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan aşamalar tamamlandığı halde tezde gereken düzeltmelerin yetiştirilemediği veya jüri tarafından kabul edilmediği durumlarda, tez danışmanının önerisi ile kurumların akademik kurullarında görüşülerek uzmanlık eğitimi süresine toplam altı aya kadar bir süre eklenir ve bu durum fakültelerde dekanlığa, diğer eğitim kurumlarında ise Bakanlığa bildirilir. Bu altı aylık süre içerisinde tez çalışmasının tamamlanması halinde tezin değerlendirilmesi ve uzmanlık eğitimi bitirme sınavı için eklenen sürenin bitmesi beklenmez.

(7) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde; dördüncü fıkraya göre kurum amirine yapılan bildirimini takiben en geç onbeş gün içerisinde üçüncü fıkrada belirtilen esaslara göre yeni bir jüri oluşturulur. Tez en geç bir ay içerisinde incelenir ve bu jüri huzurunda savunulur.

(8) Tezi üçüncü defa reddedilen veya altıncı fıkrada verilen ek süre içerisinde tezini teslim etmeyen uzmanlık öğrencisinin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen uzmanlık öğrencisiuzman adayı olarak tezini ya da uygun görülen yeni bir tezi tamamlar. İki yıl içinde tezini tamamlayamayan uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 23 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Uzmanlık Eğitiminin Tamamlanması

Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı

MADDE 29 – (1) Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmı ilgili birim sorumlusu tarafından onaylanan uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Bunların belgeleri onbeş gün içerisinde sınav jürileri, sınav yeri ve tarihi belirlenmek üzere fakültelerde dekanlığa, diğer eğitim kurumlarında Bakanlığa bildirilir ve belgeleri tamam olanlar düzenlenen ilk sınava alınır. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavları kurumlarca ilan edilen yer ve tarihte sınav jürilerince yapılır.

(2) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürileri, Kurul tarafından tespit edilen jüri listesinden eğitim ve araştırma hastanelerinde Genel Müdürlük, fakültelerde dekanlık, Adli Tıp Kurumunda ise Kurum başkanı tarafından seçilen beş kişiden oluşur. Jüriler, en az üç üyesi sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon alanlarının veya Kurulun uygun gördüğü dalların eğitim sorumlularından oluşturulur. Jürinin tamamı sınav yapılan daldan oluşturulabilir. Sınav yapılan dalda Türkiye’de üç eğitim sorumlusu bulunmadığı takdirde eksik olan üyeler uzmanlık dalının rotasyon alanlarının ve Kurulun uygun gördüğü dalların eğitim sorumlularından oluşturulur. Ayrıca iki kişi yedek üye olarak seçilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir başkan ve kâtip üye seçer.

(3) Girdikleri ilk uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler altı ay içerisinde uzmanlık sınavına tekrar alınır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin kadrolarıyla ilişikleri kesilmez. Girdikleri ikinci uzmanlık sınavında da başarılı olamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde jüri üyelerini ve yapılacağı kurumu Kurulun belirleyeceği iki sınav için başvuru hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları sona erer. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 23 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Uzmanlık sınavı, aşağıda belirtilen biri mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

a) Mesleki bilgi sınavında aday, jüri tarafından seçilen vakanın anamnezini alarak muayenesini yapar, teşhis ve tedavisi hakkında yorumlarını sunar. Laboratuvar dallarında jürinin seçtiği konular üzerinde adayın yorumları alınır. Gerektiğinde materyal verilerek uygulamalar izlenir. Mesleki bilgi sınavı tek oturum halinde yapılır. Her üye adaya sorular sormakla yükümlüdür. Sorular içerik açısından adayın uzmanlık dalındaki bilgisini değerlendirmek amacıyla ilgili dalın genel eğitim programı çerçevesinde yöneltilir.

b) Uygulama ve beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için gerekli olan müdahale ve ameliyatlar, laboratuvar, görüntüleme ve teknik uygulama ve becerileri ölçmeyi amaçlar.

(5) Her bir jüri üyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavında ayrı ayrı yüz üzerinden puan verir. Sorulan sorular ve alınan cevaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri üyeleri tarafından imzalanır ve sınav tutanağına eklenir.

(6) Mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavında jüri üyelerinin verdiği puanların ortalamaları alınır ve ek-4’te yer alan sınav tutanağında belirtilerek üyelerce imzalanır. Ortalamaları her iki sınav için de ayrı ayrı altmış ve üzeri ise aday başarılı kabul edilir. Sınav sonucu jüri başkanı tarafından ilgili kurum vasıtasıyla Bakanlığa iletilir.

Uzmanlık eğitiminin tamamlanması

MADDE 30 – (1) Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için;

a) Tezin kabul edilmiş olması,

b) Çizelgelerde belirtilen uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonların tamamlanmış bulunması,

c) Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili birim sorumlusu tarafından onaylanmış bulunması,

ç) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması,

şarttır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denkliği

Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi

MADDE 31 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olanların talepleri halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şefliklerince onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri Bakanlıkça incelenir.

(2) Bakanlık, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir.

(3) Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye’de yapmış olanların denklik işlemi yapılmaz.

Uzmanlık belgesi almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 32 -(1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık eğitiminde geçen süreleri çizelgelerde öngörülen süreden az ise bu kişiler TUS, DUS veya YDUS’a girerler. Sınavda başarılı olanlar, yurt dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dilden 17 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan sınavlardan birinde veya bu dilden sınav yapılmıyorsa o ülkenin dili için yapılan başka bir sınavda başarılı olanların, eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değerlendirilerek, ilgili kurumun akademik kurulu tarafından uygun görülen süreler Türkiye’de yapacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık eğitimi sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde müracaatları ve açılacak ilk iki uzmanlık eğitimi giriş sınavından birinde başarılı olmaları şarttır.

(2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi çizelgelerde belirtilen sürelere uygun bulunanlar Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde üçüncü fıkra hükümlerine göre denklik sınavına alınırlar.

(3) Yurt dışında yapılan uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Bilimsel yeterlik sınavı 29 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre oluşturulacak jüriler tarafından aynı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapılır ve sonuçlandırılır. Jüri tarafından gerekli görülür ise denklik başvurusunda bulunan tabibin en çok üç aya kadar bir eğitim kurumunda gözlemci statüsünde görevlendirilmesi Bakanlığa teklif edilebilir. Bakanlık tarafından teklifin uygun görülmesi halinde tabibin gözlemci olarak görevlendirilmesi yapılır. Görevlendirme süresi sonunda bilimsel yeterlik sınavı yapılır.

b) Başarısız olanlara başka eğitim kurumlarında da kullanılabilecek iki sınav hakkı daha verilir.

c) Bilimsel yeterlik sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

Uzmanlık belgesi almış olanlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 33 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp güncellediği tanınmışlık listesinde yer alan kurumlardan, o ülkede ilgili dalda uzmanlık yapma yetkisi veren bir belge almış olanların uzmanlık belgeleri fakülte veya eğitim hastanelerince tasdik edilmesinden sonra Bakanlıkça tescil edilir.

(2) Tanınmışlık listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almış olanların aldıkları eğitimin süresi, çizelgelerde öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise denklik işlemleri 32 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılır.

(3) Yurt dışında yaptığı eğitimin süresi çizelgelerde öngörülen sürelerin beşte üçünden az olanlar hakkında 32 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Türkiye’de başlanılan uzmanlık eğitiminin yurt dışında sürdürülmesi

MADDE 34 – (1) Türkiye’de başladıkları uzmanlık eğitimini yurt dışında sürdürenlerin, uzmanlık eğitimi görülen yabancı ülkelerin usullerine göre aynı dalın uzmanlık eğitiminde geçirdikleri süreler, Türkiye’de uzmanlık eğitiminden ayrılış ve yurt dışında uzmanlık eğitimine başlayış tarihleri arasındaki sürenin altı aydan fazla olmaması koşuluyla, yurt içinde uzmanlık eğitiminde geçen önceki süreleri ile birleştirilerek denklik işlemine tabi tutulur. Süre veya müfredat yönünden tespit edilen eksiklikler yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavına girmeksizin ve kadroya atanmaksızın tamamlattırılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescili

MADDE 35 – (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı sonuçları, uzmanlığın tescili için gerekli olan belgelerle birlikte en geç onbeş gün içinde, il sağlık müdürlüğü, fakülteler veya ilgili kurumlar tarafından Bakanlığa gönderilir.

(2) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

(3) Uzmanlık eğitiminin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde Bakanlıkça tescil işlemi yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen uzmanlık belgesinin şekli ve içeriği Bakanlıkça tespit edilir.

Kazanılmış uzmanlık ve eğitim yetkisi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre kazanılmış bulunan uzmanlık ve eğitim yetkisi ile ilgili haklar saklıdır.

Eğitimi devam edenler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uzmanlık öğrencisi olanlar ile uzmanlık giriş sınavlarını kazanmış bulunanlar hakkında tabi oldukları önceki mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bunlardan, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde talepte bulunanlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi olur.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olanlardan eğitim süresi kısalmış bulunan dallarda eğitim sürelerinin bitimine iki yıldan daha az süre kalan ve eğitime yönelik uygulamaları veya tezlerini tamamlamak için ek süreye ihtiyacı olan uzmanlık öğrencilerine eğitim sorumlusunun teklifi üzerine kurumun akademik kurulu tarafından bir yıla kadar süre uzatımı verilebilir.

Uzman eğitim sorumlusu bulunmayan birimler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 13 üncü maddenin birinci fıkrası hükmü uyarınca uzmanlık eğitimi verilmesi mümkün olmayan birimlerde, o dalda uzman eğitim sorumlusu istihdam edilinceye kadar uzmanlık öğrencisi kadrosu açılamaz. Bu durumdaki birimlerde uzmanlık öğrencileri varsa, bir yıl içerisinde o dalda uzman eğitim sorumlusu istihdam edilir. Eğitim sorumlusu istihdam edilemediği takdirde uzmanlık öğrencileri Kurulca başka birimlere nakledilir. 

Veteriner, eczacı ve kimyagerler

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Kanun hükümlerine göre veteriner, eczacı ve kimyager olanlar, kendi alanlarına ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarında TUS’ta başarılı olmaları kaydıyla uzmanlık eğitimi yapabilir.

Askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimine başlayamayanlar

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Uzmanlık eğitimi yaparken askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimiyle ilişikleri kesilenler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, halen askerlikleri devam edenler ise askerliklerinin bitmesini takiben ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık eğitimine kaldıkları yerden devam eder.

(2) Uzmanlık eğitimi giriş sınavını kazandıkları halde askerlik sebebiyle uzmanlık eğitimine başlayamayanlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, halen askerlikleri devam edenler ise askerliklerinin bitmesini takiben ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık eğitimine başlatılır.

Uzmanlık eğitimi takip sistemine geçilmesi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde, 25 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan uzmanlık eğitimi takip sistemine işlerlik kazandırılır. Bu süre içerisinde önceki mevzuatın ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Çekirdek eğitim müfredatının belirlenmesi

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatları ile rotasyonları ve süreleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Kurul tarafından belirlenir.

(2) Uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatları belirleninceye kadar uzmanlık eğitimi bitirme sınavlarında 30 uncu maddede istenen uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının onaylanma şartı aranmaz.

Yeni ihdas edilen ana dallarda uzmanlık belgesi verilmesi

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, Askeri Sağlık Hizmetleri, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi ana dallarında, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce o ana dal alanında yurt içinde veya yurt dışında en az dört yılı eğitim kurumlarında olmak üzere altı yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Bakanlığa başvurabilir.

(2) Başvurular Kurul tarafından birinci fıkrada belirtilen başvuru süresinin bitiminden itibaren altı ay içerisinde değerlendirilir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenerek uzmanlıkları tescil edilir.

Bazı yan dallarda uzmanlık belgesi verilmesi

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Algoloji, Askeri Psikiyatri, Cerrahi Onkoloji, Çocuk Acil, Çocuk Genetik Hastalıkları, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk Radyolojisi, Çocuk Romatolojisi, Çocuk Ürolojisi, Çocuk Yoğun Bakımı, El Cerrahisi, Geriatri, Harp Cerrahisi, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Klinik Nörofizyoloji, Periferik Damar Cerrahisi, Perinatoloji ve Yoğun Bakım yan dallarında, bağlı ana dalda uzman olduktan sonra ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce o yan dal alanında yurt içinde veya yurt dışında en az iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere beş yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Bakanlığa başvurabilir.

(2) Başvurular Kurul tarafından birinci fıkrada belirtilen başvuru süresinin bitiminden itibaren altı ay içerisinde değerlendirilir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenerek uzmanlıkları tescil edilir.

İsmi değişen uzmanlık dalları

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

a) İç Hastalıkları ana dalına bağlı Alerji Hastalıkları ya da İmmünoloji yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar, eğitimlerini İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ettirirler.

b) Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerini Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ettirirler.

c) Çocuk Gastro., Hepatoloji ve Beslenme dalında uzmanlık eğitimini yapmakta olanlar, uzmanlık eğitimlerini Çocuk Gastroenterolojisi adı altında devam ettirirler.

ç) Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerini Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi adı altında devam ettirirler.

d) Dermatoloji adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Deri ve Zührevi Hastalıkları olarak değiştirilir. Halen bu alanda uzmanlık öğrencilikleri devam edenlerin uzmanlık eğitimini başarıyla bitirmeleri halinde uzmanlık belgeleri Deri ve Zührevi Hastalıkları adıyla tescil edilir.

e) Enfeksiyon Hastalıkları adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji olarak değiştirilir. Halen bu alanda uzmanlık öğrencilikleri devam edenlerin uzmanlık eğitimini başarıyla bitirmeleri halinde uzmanlık belgeleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji adıyla tescil edilir.

f) Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu iki alanda yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları olarak değiştirilir.

g) Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu iki alanda yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi olarak değiştirilir.

ğ) İç Hastalıkları ana dalına bağlı İmmünoloji ya da İç Hastalıkları ana dalına bağlı Alerji Hastalıkları adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu iki alanda yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları olarak değiştirilir.

h) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ana dalına bağlı Genetik yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar, eğitimlerini Çocuk Genetik Hastalıkları adı altında devam ettirirler.

ı) Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalına bağlı İmmünoloji yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar, eğitimlerini Temel İmmünoloji adı altında devam ettirirler.

i) Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji dalında eğitimini tamamlamış olan veya eğitimlerine devam etmekte olanların uzmanlık belgeleri düzenlenerek tescil edilir.

j) Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalına bağlı Mikoloji yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar, eğitimlerini Tıbbi Mikoloji adı altında devam ettirirler.

k) Tıbbi Mikrobiyoloji ana dalına bağlı Viroloji yan dalında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerini Tıbbi Viroloji adı altında devam ettirir.

GEÇİCİ MADDE 12- (1) 2011 Sonbahar TUS’u için mesleki yabancı dil sınavı son kez yapılır. TUS mesleki yabancı dil sınav sonuç belgeleri en son 2014 Sonbahar TUS’u için geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 13- (1) Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları ile yabancı devletler arasında imzalanan protokoller ve şartnameler ile YÖK kararlarına istinaden 19/6/2002 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar TUS ile yerleştirilmeden tıpta uzmanlık eğitimlerine başlayan yabancı uyruklu tabiplerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça yabancı uyruklu olarak tescil edilir

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ndeki Yenilikler

ASİSTANLARIN NÖBET UYGULAMASINDA DÜZENLEME: (ASİSTANLARA 3 GÜNDEN DAHA SIK NÖBET TUTTURULAMAYACAK)

Uzmanlık Öğrencisi

Madde 11 – (5) Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.

TUS YABANCI DİL SINAV SİSTEMİNDE YENİLİK: (YABANCI DİL SINAVI İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILABİLECEK)

Uzmanlık eğitimine giriş sınavları

Madde 12 – (3) TUS ve DUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

UZMANLIK DALLARININ EĞİTİM SÜRELERİNİN ÜÇTE BİR ORANINA KADAR ARTTIRILABİLMESİ HAKKINDA KARAR VERME YETKİSİNİN TUK’A VERİLMESİ:

Kurulunun görevleri

Madde 5 – d) Uzmanlık dallarının eğitim sürelerinin üçte bir oranına kadar arttırılabilmesi hakkında karar vermek

TEZ SÜRECİNE TUK KARAR VERECEK

Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi

Madde 19 - (7) Tez jürisinin teşkili, danışman tayini, tez sürecinin izlenmesi ve tezin değerlendirmesine yönelik prensipler Kurulca karara bağlanır.

EĞİTİMİN TAKİBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 3 – Eğitim kurumları, program yöneticisi koordinasyonunda yeni başlayan uzmanlık öğrencisine, kuruma adaptasyon için kurumu tanıtıcı bilgiler verip, kanuni sorumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programları düzenleyecek. Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık tarafından elektronik ağ ortamı kullanılarak kurulan Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi (UETS) çerçevesinde yapılacak.

YANDAL’da TEZİN KALDIRILMASI

Yan dal uzmanlık eğitiminde tez şartı kaldırıldı.

 

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi, uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Tıpta Uzmanlık Kurulu ile tıp ve diş hekimliği alanlarında eğitim vermeye yetkili kurum ve uzmanlık eğitimi ile ilgili programları ve kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi yapılabilmesi için bir programın uygulaması gereken asgari eğitim ve öğretimi,

c) Çizelgeler: 1219 sayılı Kanunun eki tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair ek-1, ek-2

ve ek-3 sayılı çizelgeleri,

ç) Donanım: Programın yatak sayısı, eğitim araç ve gereçleri, tıbbi cihazları gibi fiziki yapısını,

d) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

e) Eğitici: Uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip kişileri,

f) Fakülte: Tıp veya diş hekimliği fakültelerini,

g) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Her program için çekirdek eğitim müfredatını da içeren ve o programa özgü eğitim

ve öğretimi,

h) Kurul: Tıpta Uzmanlık Kurulunu,

ı) Kurum: Programların bağlı olduğu kurumları,

i) Kurum yöneticisi: Bakanlığa bağlı hastanelerde başhekimi, fakülte ve birlikte kullanımı olan hastanelerde dekanı,

Adli Tıp Kurumunda Adli Tıp Kurumu Başkanını,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Program: Bir ya da birden fazla kurum tarafından ilgili uzmanlık dalının eğitimine yönelik eğitim standardını da

içeren çekirdek eğitim müfredatını karşılayacak şekilde yapılandırılmış fonksiyonel yapıyı,

l) Program standardı: Bir programın uzmanlık eğitimi verebilmesi için sahip olması gereken asgari donanım, eğitici

ve portföy düzeyini gösteren müfredat bileşenini,

m) Portföy: Bir programın uzmanlık eğitimi için gereken vaka, ameliyat, tetkik ve diğer tıbbi iş ve işlem çeşitliliğini,

n) Program yöneticisi: İlgili programdaki eğitimin koordinasyonunda yetkili ve sorumlu olan eğiticiyi,

o) Rotasyon: Uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi süresi içerisinde, kendi dalı dışında Kurul tarafından belirlenen

ve tamamlanması zorunlu olan eğitimi,

ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

p) UETS: Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemini,

r) Uzman: Çizelgelerde yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o dalda sanatını uygulama

hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olanları,

s) Uzmanlık eğitimi: Tıp veya diş hekimliğinde uzman olabilmek için gereken eğitim ve öğretimi,

ş) Uzmanlık öğrencisi: Kurumlarındaki kadro ve pozisyonları ne olursa olsun bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık eğitimi gören kişileri,

t) YDUS: Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tıpta Uzmanlık Kurulu

Kurulun oluşumu ve çalışma esasları

MADDE 4 – (1) Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve I. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri.

b) Biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakanın seçeceği beş üye.

c) Dört tıp fakültesinden birer ve bir diş hekimliği fakültesinden bir üye olmak üzere YÖK’ün seçeceği beş üye.

ç) Gülhane Askeri Tıp Fakültesinin seçeceği bir üye.

d) Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir üye.

e) Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir üye.

(2) Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler.

(3) Kurula seçilecek asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları, ayrıca en az üç yıllık eğitim görevlisi ya da profesör unvanına sahip bulunmaları şarttır. Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilir.

(4) Kurul, Müsteşarın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır; üyelerden en az beşinin teklifi ile de olağanüstü toplanır. Kurula, Müsteşar veya görevlendirilmiş Müsteşar Yardımcısı veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder.

(5) Kurul, en az dokuz üyenin katılımı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Türk Tabipleri Birliği temsilcisi yalnızca tabiplerle ilgili, Türk Diş Hekimleri Birliği temsilcisi de yalnızca diş tabipleri ile ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılabilir ve kendi meslek alanları ile ilgili konularda oy kullanır.

(6) Kuruldaki görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemdeki maddelerin sırası Kurul kararı ile değiştirilebilir. Her üye gündem dışı bir konunun müzakere edilmesini teklif edebilir. Önergeler yazılı olarak Kurul başkanına iletilir. Kurul başkanı, önergeler hakkında leh ve aleyhte konuşmak isteyenlere söz verir ve önergenin görüşülmesini Kurulun onayına sunar. Kurul başkanı, aynı konuyu içeren veya benzerlik gösteren önergeleri birleştirerek görüştürme yetkisine sahiptir.

(7) Kararlar ve varsa karşı oylar, karar tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde gerekçeleri ile birlikte yazılarak imzalanır ve sekretaryaya bildirilir.

(8) Kurul toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.

(9) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli nitelik ve sayıda personel görevlendirilir.

Kurulun görevleri

MADDE 5 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Kurumlara program temelinde uzmanlık eğitimi yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak.

b) Uzmanlık dallarının eğitim standardını da içeren çekirdek eğitim müfredatlarını belirlemek ve ilan etmek.

c) İlgili uzmanlık dalının çekirdek ve genişletilmiş eğitim müfredatlarına göre uygulama alanları ile temel görev ve

temel yetkilerinin çerçevesini belirlemek.

ç) Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların süreleri hakkında karar vermek.

d) Uzmanlık dallarının eğitim sürelerinin üçte bir oranına kadar arttırılabilmesi hakkında karar vermek.

e) Uzmanlık eğitiminin takip ve değerlendirme esaslarını belirlemek.

f) Programların uzmanlık eğitimi çekirdek ve genişletilmiş müfredat ve eğitim standartlarına uygunluğunu takip etmek.

g) Yapılan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen programlarda yerinde denetim yapmak veya yaptırmak, denetimler sonucunda düzenlenen raporları karara bağlamak.

ğ) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürilerinin seçim ölçütlerini belirlemek.

h) Yurt dışındaki uzmanlık eğitimi veren kurumların tanınmışlık listesini yapmak ve bu listeyi güncellemek.

ı) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi yapanların bilimsel değerlendirmesinin yapılabileceği kurumları belirlemek.

i) Yeni uzmanlık dallarının ihdas edilmesi ile ilgili görüş bildirmek, ihdas edilen dallarda uzman olacakların başvuru ölçütlerini belirlemek ve bu konudaki başvuruları karara bağlamak.

j) Sertifikaları Bakanlıkça tescil edilecek olan ve uzmanlara yönelik olan sertifikalı eğitim programları ile ilgili görüş vermek.

k) Uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüş vermek, uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında programlara ait kontenjanları programların eğitim kapasitesi ve imkânlarını göz önünde bulundurarak ülke ihtiyacına göre belirlemek.

l) Görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere, görev süresini ve üye sayısını belirlediği geçici komisyonlar kurmak.

m) Aynı kurum içinde veya birden fazla kurum arasında yapılacak protokol ile oluşturulacak programlar için protokol oluşturma prensiplerini belirlemek.

Görevi sona eren kurul üyelerinin yenilenmesi

MADDE 6 – (1) Bakanlık, Kurul üyelerinin görev süresinin bitiminden en az üç ay öncesinde 4 üncü maddede belirtilen kurumlardan asıl ve yedek üyelerini tespit etmelerini ister. Kurumlar, seçecekleri asıl ve yedek üyelerin kimlik ve iletişim bilgilerini kendilerine tebliğ edilen tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bildirir.

(2) Herhangi bir sebeple ayrılan veya üyeliği düşen üyenin yerine, geri kalan süreyi tamamlamak üzere aynı kurumun birinci sıradaki yedek üyesi görev yapar. Boşalan yedek üyelik yerine ilgili kurum en geç bir ay içinde yeni bir üyeyi Bakanlığa bildirir.

(3) Herhangi bir nedenle asıl ve yedek üyeliğin boşaldığı durumlarda, bir ay içerisinde Bakanlığa bildirim yapmayan kurumun Kuruldaki ilgili üyeliği o dönem için düşer ve çalışmalarda dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlar, Eğiticiler ve Uzmanlık Öğrencileri

Akademik kurullar

MADDE 7 – (1) Kurum; eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilimsel denetimin etkinliğinin sağlanması için tabi olduğu mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimini düzenleme ve koordine etme görevini kendi akademik kurullarınca yapar.

Program

MADDE 8 – (1) Programlardaki eğitim, Kurul tarafından ilan edilen ve eğitim standartlarını da içeren çekirdek müfredatı karşılayacak şekilde olmak zorundadır.

(2) Program yöneticisi;

a) Üniversitelere ve Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı uzmanlık ana dallarındaki programlarda anabilim dalı başkanı, uzmanlık yan dallarındaki programlarda bilim dalı başkanı,

b) Eğitim ve araştırma hastanelerinde ilgili dalın eğitim sorumlusu,

c) Birlikte kullanım protokolü ile çalışan Bakanlık hastanelerinde tıp fakültesi anabilim/bilim dalı başkanları,

ç) Adli Tıp Kurumunda kurum başkanı,

olur. Program yöneticisi ilgili dalda eğitici olmak zorundadır; anabilim veya bilim dalı başkanı veya eğitim ve

araştırma hastanelerindeki eğitim sorumlusu ilgili dalda uzmanlık eğiticisi niteliğini haiz değilse, o dalda başka bir eğitici kurum yöneticisi tarafından program yöneticisi olarak belirlenir.

(3) Birden fazla kurumun katılımıyla oluşan programlarda program yöneticisi kurumlar arasında yapılan protokol ile belirlenir.

(4) Kurum tarafından ilgili uzmanlık eğitimine giriş sınavı öncesinde uzmanlık öğrencisi talep edilirken her bir program için eğitici, donanım ve portföy bakımından bilgisi, mevcut uzmanlık öğrencisi sayısı, program yöneticisi ve uygulanmakta olan müfredat Kurula bildirilir.

(5) Birden fazla bağlı ana dalı olan yan dallarda eğitim vermek amacıyla oluşturulacak programlar için program oluşturma ve uzmanlık öğrencisi talep etme usul ve esasları Kurulca alınan karar çerçevesinde belirlenir.

Programların denetimi

MADDE 9 – (1) Programlar çekirdek eğitim müfredatları ve standartlarına uygunlukları yönünden Kurul tarafından ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca oluşturulan komisyonlarca, en az beş yılda bir yerinde denetlenir. Bu denetim dışında kurumlar eğitim verilen programlarıyla ilgili öz değerlendirmelerini yıllık olarak UETS üzerinden Kurula sunarlar. Öz değerlendirme raporunda belirgin eksiklik saptanan programlar Kurul tarafından öncelikle denetlenir. Öz değerlendirme raporunda eksiklik veya yetersizlik tespit edilen programlar belirlenen eksiklikleri 6 ay içinde tamamlamak zorundadır. Öz değerlendirmede eksiklik saptanan yerler için uzmanlık öğrencisi kontenjan planlaması o yıl için yapılmaz.

(2) Denetimlerden önce program tarafından 17 nci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde bahsedilen denetim formu doldurulur ve denetleme sonrasında denetleme komisyonu tarafından hazırlanan rapora eklenir.

(3) Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi için Kurul tarafından programlara uyarı yazısı gönderilir. Bu yazıda; eksiklik ve hatanın tanımı, bunların giderilmesi için alınması gereken önlemler ile verilen süre belirtilir. Verilen süre içinde eksiklik ve hataların giderilmemesi halinde programın eğitim yetkisi kaldırılır.

(4) Eğitim yetkisi kaldırılan programlar eksikliklerini gidererek eğitim yetkisini almak için yeniden başvurabilir.

Eğitici

MADDE 10 – (1) Adlî Tıp Kurumu dışındaki kurumlarda uzmanlık eğitimi, ilgili dalda uzman olup profesör, doçent, yardımcı doçent unvanına sahip olanlar ile eğitim görevlisi veya başasistanlar tarafından verilir. Yardımcı doçent ve başasistanların uzmanlık eğitimi verebilmeleri için bu kadrolarda bir yıl çalışmış olmaları şarttır.

(2) Eğitici olmayan yardımcı doçent ile başasistanlar ve uzmanlar ile ilgili alanda uzman olmayan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, eğiticiler nezaretinde uzmanlık eğitiminde görev alır.

(3) Adlî Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimi, 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda belirtilen ihtisas kurulu başkanları ile en az üç yıl süreyle ihtisas kurullarında üyelik yapmış adlî tıp uzmanları tarafından verilir.

Uzmanlık öğrencisi

MADDE 11 – (1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan kişilerdir.

(2) Programlara yerleştirilen uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel mevzuat hükümlerine tabidir.

(3) Uzmanlık öğrencisi muayenehane açamaz, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin ilgili eğitim kurumunca ilişiği kesilir.

(4) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.

(5) Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.

(6) Uzmanlık öğrencisinin programlarda, kurul tarafından belirlenmiş müfredat ve standartlarda verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi eğitsel ve sosyal gereksinimleri karşılayan altyapı ve diğer standartlar kurumca sağlanır.

(7) Uzmanlık öğrencisi, programda bulunan bütün eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Eğitimi

Uzmanlık eğitimine giriş sınavları

MADDE 12 – (1) TUS yılda en az iki defa, DUS ve YDUS yılda en az bir defa olmak üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır.

(2) TUS’a tabip, eczacı, kimyager ve veterinerler; DUS’a diş tabipleri başvurabilir. Bu sınavlara girebilmek için adayın sınavlara başvuru sırasında mesleğini yapmaya yetkili olması şartı aranır. YDUS’a başvurmak için sınav yapılacak ana dalda uzman unvanını almış olmak şarttır. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.

(3) TUS ve DUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

(4) Kurumlar, her sınav dönemi için açılmasını istedikleri uzmanlık öğrencisi kontenjanlarını bağlı oldukları üst kurumlar aracılığı ile Bakanlığa bildirir. Bakanlık, Kurulun görüşünü alarak kontenjanları kurum ve program adı belirtmek suretiyle ÖSYM’ye bildirir. Birden fazla bağlı ana dalı olan yan dallarda uzmanlık öğrencisi kontenjanları, hangi bağlı ana dal veya dallardan uzmanlık öğrencisi alınacağı belirtilerek ilan edilir.

(5) ÖSYM her sınav ve yerleştirme dönemi için işlemleri ayrıntılı olarak açıklayan bir kılavuz hazırlayıp yayımlar.

(6) Uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri 1219 sayılı Kanunun ekinde yer alan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair ek-1 sayılı çizelgede belirtilmiş olan uzmanlar arasından TUS ile veya kontenjan açıldığı takdirde uzman oldukları alanlarda yapılan YDUS ile ana dalda uzmanlık öğrencisi alınır.

Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının sonuçları, yerleştirme ve uzmanlık eğitimine başlama

MADDE 13 – (1) Uzmanlık öğrencisi adayı çizelgelerde belirtilen uzmanlık dallarında eğitim veren programlara ÖSYM tarafından yerleştirilir.

(2) Eczacı, kimyager ve veterinerler sadece tıbbi biyokimya veya tıbbi mikrobiyoloji ana dallarında uzmanlık eğitimi veren programlara kendileri için kontenjan açıldığı takdirde yerleştirilebilirler.

(3) Aşağıdaki hallerde yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülür:

a) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde.

b) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda.

c) Bir uzmanlık programına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.

(4) Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.

(5) Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilir ve ilgili kurumlara bildirilir. ÖSYM tarafından yapılan ilan kanuni tebligat yerine geçer.

(6) ÖSYM tarafından yerleştirilenler, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken işlemlerin yapılması için sonuçların ilanı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde ilgili kuruma başvurur. Uzmanlık eğitimine atama ve göreve başlama işlemleri kırk beş gün içinde tamamlanır. Uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni gerekçeleri olmaksızın görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.

(7) Adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, ilgili kurumlar tarafından başvuru süresinin sona ermesinden itibaren on iş günü içinde ÖSYM'ye bildirilir. ÖSYM tarafından ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün içinde ek yerleştirme yapılır.

(8) ÖSYM tarafından programlara yerleştirilenlerin ataması kurumların kendi mevzuatınca program yöneticisinin bulunduğu birime göre yapılır.

(9) Yerleştirildikleri kurumun atama şartlarını taşımaksızın sınava girip bir programa yerleştirilmiş olanlar uzmanlık eğitimine başlatılmazlar. Şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin uzmanlık eğitimine son verilir.

Yabancı uyrukluların uzmanlık eğitimi

MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklular;

a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,

b) Ana dal uzmanlıkeğitimi yapmak için Türkiye’deki tıp veya diş hekimliği fakültelerinin birinden mezun olunması veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten denklik belgesi alınmış olması; yan dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki uzmanlık eğitimi veren kurumlardan uzmanlık belgesi alınmış olunması veya 23, 24 ve 25 inci maddeler çerçevesinde Bakanlıkça verilmiş bir denklik belgesine sahip olunması,

c) Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,

ç) Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş olması,

d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması,

e) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında ilgili programa yerleştirilmiş olunması,

kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.

(2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp ve diş hekimliği fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.

(3) Usulüne göre yürürlüğe konulan uluslararası antlaşmalarla yabancı ülkelere ayrılan kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, uzmanlık öğrenciliği kontenjanlarının %10’una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.

(4) Türkiye’de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenlerin uzmanlık eğitimi, eğitime başladıkları statüde devam eder.

 

Bakanlıkça görevlendirme yoluyla uzmanlık eğitimi yaptırılması

MADDE 15 – (1) Bakanlıkça gerek görülen uzmanlık dallarında, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56ncı maddesi çerçevesinde kadroları Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında kalmak kaydıyla tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bu kurum ve kuruluşlarla mutabakat sağlanarak uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında uzmanlık öğrencisi kontenjanı ilan edilip eğitim yaptırılabilir.

 

Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme

MADDE 16 – (1) Bu maddede belirtilen haller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi şarttır.

(2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline bağlı olarak uzmanlık eğitimi sona erenler aynı programa devam edemez.

(3) Uzmanlık eğitimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanlık eğitimine giriş sınavında başarılı olanlar ile uzmanlık eğitimini bitirmeden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde yeniden sınava girerek başarılı olan uzmanlık öğrencilerinden;

a) Uzmanlık eğitim dalı değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri, yeni başlayacakları uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen uzmanlık öğrencilerinin, önceki uzmanlıkeğitimine ait süreleri ve rotasyonları yeni uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise, yeni başladıkları kurumdaki program yöneticisi ve akademik kurulca kabul edildiği takdirde ve şekilde uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

 

b) Uzmanlık eğitim dalını değiştirmeksizin program değiştirenlerin yeni başlayacakları kurumdaki program yöneticisi ve akademik kurulca kabul edildiği takdirde ve şekilde, önceki uzmanlık eğitiminde geçen süreler, uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri programda tamamlamaları esastır. Ancak;

a) Programda hastalık, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitici kalmadığı veya programın sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybettiği hallerde, programdaki uzmanlık öğrencileri uygun bir programda eğitim almak veya rotasyon yapmak üzere kurumları tarafından altı aya kadar görevlendirilirler. Bu görevlendirmenin yapılmadığı hallerde Kurul tarafından altı aya kadar re'sen görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirme süresi içerisinde ilgili programda eğitici istihdam edilemediği veya eğitime engel olan durumun ortadan kaldırılamadığı hallerde programlardaki uzmanlık öğrencisi Kurulun tespit edeceği programa, programın bağlı olduğu kurumun mevzuatına uygun olarak nakledilir.

b) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan (1) numaralı alt bentte açıklanan eş durumu ve (2) numaralı alt bentte açıklanan sağlık durumu mazeretlerinden dolayı eğitimlerine başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir belgeleri kurumları aracılığı ile Kurula gönderir. Kurul doğrudan doğruya veya 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle mazeretleri geçerli görülenleri tespit eder. Mazereti kabul edilenlerin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapılmak istenen programın aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması şarttır. O dönemde ilgili program için kontenjan açılmamışsa ilgili programın uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav taban puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav taban puan ortalaması, bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen programa daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise puan kriteri aranmaz. Bu şartları taşıyanların nakilleri ilgili mevzuatına göre yapılır.

1) Eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere memur kadrosunda veya diğer personel kanunlarına tabi olarak çalıştığını ve eğitim aldığı ilde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığını belgelemesi halinde, eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini alabileceği kuruma, böyle bir kurum yoksa en yakın ile nakledilebilir. Eşlerden ikisinin de uzmanlık öğrencisi olması halinde kurumların kadro ve eğitim kapasitesi ve eşlerin tercihleri göz önüne alınarak uygun yerde aile birliği sağlanır.

2) Sağlık durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin ortaya çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığını veya görev yerinin değişmemesi halinde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğini sağlık kurulu raporuyla belgelemesi halinde, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya kişinin sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ildeki ilgili uzmanlık eğitiminin verildiği kuruma nakledilebilir. İlgili kişilerin sağlık kurulu raporlarını Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinden almaları zorunludur. Kurul, sağlık raporlarını gerekli gördüğü hallerde teyit için hakem hastaneye gönderebilir.

c) 17 nci maddede tarif edilen UETS’de üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin programı Kurulca değiştirilir. Yeni eğitim programında da üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin hizmet süresi ne olursa olsun uzmanlık öğrenciliğiyle ilişkisi kesilir. Tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında üçüncü fıkra hükümlerine göre işlem yapılır.

ç) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra herhangi bir mazeret gözetmeksizin eğitimlerine başka bir ilde veya kurumda devam etmek isteyenlerin, aşağıdaki şartları haiz ve bir defaya mahsus olmak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde atamaya yetkili makam tarafından geçişleri yapılır:

1) Geçiş yapılmak istenen kurumun kabulünü gösterir belge alınmış olması.

2) Halen eğitim görülen kurumun onayının alınmış olması.

3) Geçiş yapılmak istenilen kurumun kadro durumunun uygun olması.

4) İlgili uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapmak istediği programın aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması. O dönemde ilgili program için kadro açılmamışsa ilgili programın uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen programa daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise geçiş işlemi yapılmaz.

Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Eğitim kurumları, program yöneticisi koordinasyonunda yeni başlayan uzmanlık öğrencisine, kuruma adaptasyon için kurumu tanıtıcı bilgiler verir, kanuni sorumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programları düzenler.

 

(2) Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık tarafından elektronik ağ ortamı kullanılarak kurulan UETS çerçevesinde yapılır. UETS aşağıdaki unsurlardan oluşur:

a) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme sonuçlarına dayanır. Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini içerir. Kurul tarafından hazırlanır ya da hazırlattırılır ve ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek UETS’de ilan edilir.

b) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Programlar tarafından çekirdek eğitim müfredatını da kapsayacak şekilde hazırlanır, yıllık olarak güncellenir, Kurula bildirilir ve UETS’de ilan edilir.

c) Uzmanlık eğitimi karnesi: Program, eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için UETS içinde genişletilmiş eğitim müfredatına uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki eğitim ve uygulamaların çekirdek eğitim müfredatına ait olan kısmının uzmanlık eğitimi süresi içerisinde tamamlanması zorunludur. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecinde ulaştığı yetkinlik düzeyleri eğiticiler tarafından işlenir. Eğitim karnesi program yöneticisi tarafından altı ayda bir kontrol edilir varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini tamamlayanlara kurum tarafından eğitim karnesinin onaylı bir örneği verilir. Karneler UETS içinde uzmanlık eğitimini tamamlayanlara ayrılan arşiv kısmında saklanmaya devam edilir.

ç) Program yöneticisi kanaati: Program yöneticisi altı aylık dönemler halinde uzmanlık öğrencisinin göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yeteneği ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatini UETS’ye kaydeder ve kurum yöneticisi tarafından onaylanır. Uzmanlık eğitiminin altı aylık değerlendirme döneminin birden fazla program yöneticisi yanında geçmesi halinde, bu kaydı yanında en fazla süre geçirilen programın yöneticisi yapar. Bu değerlendirme sonucunda olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar kurum yöneticisi tarafından yazılı olarak uyarılır. Üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin bu durumu Kurula bildirilir.

d) Tez çalışmasının takibi: Tez çalışması, tez danışmanı tarafından üç ayda bir değerlendirilir ve UETS’de ilgili kısma işlenir.

e) Uzmanlık öğrencisi kanaati: Uzmanlık öğrencileri verilen eğitimi ve eğiticileri yıllık olarak nitelik ve nicelik açısından değerlendirir ve UETS’ye kaydeder. Bu değerlendirme, eğitimin niteliğini ve eğiticilerin bilgi, beceri ve davranışlarını kapsar. Kurum yöneticileri, bu değerlendirmelerin akademik kurulda görüşülmesini sağlar.

f) Uzmanlık eğitimi süre takibi: Uzmanlık eğitiminden sayılmayan sürelerin takip edilebilmesi amacıyla kurum yöneticisi uzmanlık öğrencisinin bu sürelerinin UETS’de ki ilgili alana işlenmesini sağlar.

g) Denetim formu: Kurum ve programların denetiminde kullanılan formlar Kurul tarafından hazırlanır ve uzmanlık eğitimi takip sistemi içinde ayrılmış yerde yayımlanır.

 

ğ) Uzmanlık eğitimi yeterlilik sistemi: Eğitim yeterliliği ve kapasitesinin hesaplanabilmesi için her kurum programlarının eğitici ve portföy ile ilgili bilgilerinin girilmesini ve her program için uzmanlık öğrencisi kontenjan talebinin oluşturulmasını sağlar.

Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar

MADDE 18 – (1) Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri 1219 sayılı Kanunun ekinde yer alan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair ek-1, ek-2 ve ek-3 sayılı çizelgelerde belirtildiği şekildedir. Eğitim süreleri Bakanlıkça Kurul kararı üzerine üçte bir oranına kadar arttırılabilir.

(2) Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, uzmanlık eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz.

(3) Eğitim süreleri ve rotasyonların uzmanlık öğrencisinin yerleştirildiği programın bulunduğu kurumda tamamlattırılması esastır. Eğitime kabul belgesi sağlayan uzmanlık öğrencilerine program yöneticisinin ve yetkili kılınan akademik kurulların uygun görüşü alınarak yurt içinde veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için tabi oldukları mevzuata göre bir yıla kadar izin verilebilir. Kurum içerisinde yapılamayan rotasyonlar bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında yapılması sebebiyle müfredatın ve rotasyonların tamamlanamadığı durumlarda akademik kurullarca yurt dışında geçen süreyi aşmamak üzere uygun görülen süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir.

(4) Kurul tarafından belirlenip ilan edilen tamamlanması zorunlu rotasyon eğitimleri süreleri tamamlandığında o rotasyon ile ulaşılması istenilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı yönünden rotasyon eğitimini veren eğiticiler tarafından UETS üzerinden değerlendirilir. İstenilen hedeflere ulaşıldığı hallerde rotasyon eğitiminde yeterlilik elde edilmiş olur; aksi durumda yetersizlik nedeniyle rotasyon eğitimi tekrarlanır ve bu süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir. Tekrarlanan rotasyon eğitiminde de yetersizlik durumunda ilk iki kurum dışında bir kurumda rotasyon eğitimi son kez tekrarlanır ve süresi uzmanlık eğitimi süresine eklenir. Bunda da yetersizlik alan uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) 16 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde olumsuz kanaat notu aldığı için programı Kurulca değiştirilen uzmanlık öğrencisinin eğitim süresine bir yıl eklenir.

(6) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimlerinde yapmak zorunda oldukları rotasyon alanlarının uzmanı iseler o rotasyonları yapmış sayılırlar.

Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Uzmanlık öğrencisinin ana dalda uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girebilmesi için tez hazırlaması zorunludur.

(2) Uzmanlık eğitimi süresinin ilk yarısı içinde uzmanlık öğrencisine bir tez konusu ve tez danışmanı belirlenir.

(3) Tez, en geç uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay öncesinde asıl üyelerinden en az biri kurum dışından belirlenen ve en az üç asıl iki yedek üyeden oluşan jüriye sunulmak üzere program yöneticisine teslim edilir.

(4) Jüri en geç bir ay içerisinde uzmanlık öğrencisinin tez savunmasını da alarak tezi inceler ve sonucunu yazılı ve gerekçeli olarak uzmanlık öğrencisi ile program yöneticisine bildirir.

(5) Jüri tez çalışmasını yeterli bulmazsa, eksikliklerin tamamlanması ve gerekli düzeltmelerin yapılması için uzmanlık öğrencisine altı aylık ek bir süre verir. Bu sürenin uzmanlık eğitimini aşan kısmı uzmanlık eğitimi süresine eklenir.

(6) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde, uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen uzmanlık öğrencisi iki yıl içinde uzman adayı olarak aynı kurumda tezini ya da uygun görülen yeni bir tezi tamamlayabilir. Bu süre içinde de tezini sunmayan veya tezi kabul edilmeyen uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. Bu şekilde ilişiği kesilenlerden daha sonra girdikleri uzmanlık eğitimi giriş sınavına göre uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 16.'ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(7) Tez jürisinin teşkili, danışman tayini, tez sürecinin izlenmesi ve tezin değerlendirmesine yönelik prensipler Kurulca karara bağlanır.

 

Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı

MADDE 20 – (1) Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını başarıyla tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının tamamlandığı ilgili program yöneticisi tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Bu durum on beş gün içerisinde sınav jürileri, sınav yeri ve tarihi belirlenmek üzere fakültelerde ve Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanıldığı durumlarda dekanlığa, Adli Tıp Kurumunda kurum başkanlığına, eğitim ve araştırma hastanelerinde Bakanlığa veya Bakanlığın yetki devri yaptığı birime, UETS’ye kaydedilmek suretiyle bildirilir ve işlemleri tamam olanlar sınava alınır. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavları UETS’de ilan edilen yer ve tarihte sınav jürilerince yapılır.

(2) Jüriler, en az üç üyesi sınav yapılan daldan olmak üzere, uzmanlık dalının rotasyon alanlarının veya Kurulun uygun gördüğü dalların eğiticilerinden oluşmak üzere beş kişiden oluşur. Jürinin tamamı sınav yapılan dalın eğiticilerinden oluşturulabilir. Ayrıca iki kişi yedek üye olarak seçilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir başkan ve kâtip üye seçer.

(3) Uzmanlık sınavı, aşağıda belirtilen biri mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

a) Mesleki bilgi sınavında aday, jüri tarafından seçilen vakanın anomnezini alarak muayenesini yapar, teşhis ve tedavisi hakkında yorumlarını sunar. Laboratuvar dallarında jürinin seçtiği konular üzerinde adayın yorumları alınır. Gerektiğinde materyal verilerek uygulamalar izlenir. Mesleki bilgi sınavı tek oturum halinde yapılır. Her üye adaya sorular sormakla yükümlüdür. Sorular içerik açısından adayın uzmanlık dalındaki bilgisini değerlendirmek amacıyla ilgili dalın çekirdek eğitim müfredatı çerçevesinde yöneltilir.

b) Uygulama ve beceri sınavı, uzmanlık dalının özelliğine göre teşhis ve tedavi için gerekli olan müdahale ve ameliyatlar, laboratuvar, görüntüleme ve teknik uygulama ve becerileri ölçmeyi amaçlar.

(4) Her bir jüri üyesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri sınavında ayrı ayrı yüz üzerinden puan verir. Sorulan sorular ve alınan cevaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri üyeleri tarafından imzalanır ve ek-1’de yer alan sınav tutanağına eklenir.

(5) Mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavında jüri üyelerinin verdiği puanların ortalamaları alınır ve ek-1’de yer alan sınav tutanağında belirtilerek üyelerce imzalanır. Ortalamaları her iki sınav için de ayrı ayrı altmış ve üzeri ise aday başarılı kabul edilir. Sınav sonucu jüri başkanı tarafından ilgili kurum vasıtasıyla Bakanlığa iletilir.

(6) Girdikleri uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler altı ay içerisinde tekrar sınava alınır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin kadrolarıyla ilişikleri kesilmez. Girdikleri ikinci sınavda da başarılı olamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde jüri üyelerini ve yapılacağı kurumu Kurulun belirleyeceği iki sınav için başvuru hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları sona erer. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Uzmanlık eğitiminin tamamlanması

MADDE 21 – (1) Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için;

a) Ana dal uzmanlık öğrencileri için tezin kabul edilmiş olması,

b) Çizelgelerde belirtilen uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonların tamamlanmış bulunması,

c) Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili program yöneticisi tarafından onaylanmış bulunması,

ç) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması,

şarttır.

Uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescili

MADDE 22 – (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı sonuçları, uzmanlığın tescili için gerekli olan belgelerle birlikte en geç on beş gün içinde, programın bağlı olduğu kurum yöneticisi tarafından Bakanlığa gönderilir.

(2) Uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

(3) Uzmanlık eğitiminin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde Bakanlıkça tescil işlemi yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

 

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen uzmanlık belgesinin şekli ve içeriği Bakanlıkça tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denklik İşlemleri

Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi

MADDE 23 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olanların talepleri halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şefliklerince veya ilgili yabancı ülkenin Türkiye’deki misyon şefliğince onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri Bakanlıkça incelenir.

(2) Bakanlık, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir.

(3) Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye'de yapmış olan Türk vatandaşlarının denklik işlemi yapılmaz.

Uzmanlık belgesi almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 24 – (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık eğitiminde geçen süreleri çizelgelerde öngörülen süreden az ise bu kişiler TUS, DUS veya YDUS'a girerler. Sınavda başarılı olanlar, yurt dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dilden 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan sınavlardan birinde veya bu dilden sınav yapılmıyorsa o ülkenin dili için yapılan başka bir sınavda başarılı olanların, eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değerlendirilerek, ilgili kurumun akademik kurulu tarafından uygun görülen süreler Türkiye'de yapacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık eğitimi sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde müracaatları ve açılacak ilk iki uzmanlık eğitimi giriş sınavından birinde başarılı olmaları şarttır.

(2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi çizelgelerde belirtilen sürelere uygun bulunanlar Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde üçüncü fıkra hükümlerine göre denklik sınavına alınırlar.

(3) Yurt dışında yapılan uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bilimsel yeterlik sınavı 20 nci maddenin ikinci fıkrasına göre oluşturulacak jüriler tarafından aynı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapılır ve sonuçlandırılır. Jüri tarafından gerekli görülür ise denklik başvurusunda bulunan tabibin en çok üç aya kadar bir eğitim kurumunda gözlemci statüsünde görevlendirilmesi Bakanlığa teklif edilebilir. Bakanlık tarafından teklifin uygun görülmesi halinde tabibin gözlemci olarak görevlendirilmesi yapılır. Görevlendirme süresi sonunda bilimsel yeterlik sınavı yapılır.

b) Başarısız olanlara başka eğitim kurumlarında da kullanılabilecek iki sınav hakkı daha verilir.

c) Bilimsel yeterlik sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

Uzmanlık belgesi almış olanlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 25 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp güncellediği tanınmışlık listesinde yer alan kurumlardan, o ülkede ilgili dalda uzmanlık yapma yetkisi veren bir belge almış olanların uzmanlık belgeleri fakülte veya eğitim hastanelerince tasdik edilmesinden sonra Bakanlıkça tescil edilir.

(2) Tanınmışlık listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almış olanların aldıkları eğitimin süresi,çizelgelerde öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise denklik işlemleri 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılır.

 

(3) Yurt dışında yaptığı eğitimin süresi çizelgelerde öngörülen sürelerin beşte üçünden az olanlar hakkında 24üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Türkiye’de başlanılan uzmanlık eğitiminin yurt dışında sürdürülmesi

MADDE 26 – (1) Türkiye’de başladıkları uzmanlık eğitimini yurt dışında sürdürenlerin, uzmanlık eğitimi görülen yabancı ülkelerin usullerine göre aynı dalın uzmanlık eğitiminde geçirdikleri süreler, Türkiye’de uzmanlık eğitiminden ayrılış ve yurt dışında uzmanlık eğitimine başlayış tarihleri arasındaki sürenin altı aydan fazla olmaması koşuluyla, yurt içinde uzmanlık eğitiminde geçen önceki süreleri ile birleştirilerek denklik işlemine tabi tutulur. Süre veya müfredat yönünden tespit edilen eksiklikler yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavına girmeksizin ve kadroya atanmaksızın tamamlattırılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzmanlık yetkisinin kullanılması

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık belgesi almayanlar, hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve yetkisini kullanamazlar. Bu Yönetmelikten önceki mevzuata göre kazanılmış bulunan uzmanlık yetkisi ile ilgili haklar saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış eğitici yetkisi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İlgili dalda uzman olmadığı halde 18/7/2009 tarihinden önce 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre profesör ve doçent unvanını almış olup ilgili dalda eğitim vermeye başlamış olanların eğitici hakları saklıdır.

UETS’ye geçilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde, 17 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan UETS’ye işlerlik kazandırılır. Bu süre içerisinde 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Çekirdek eğitim müfredatının belirlenmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatları belirleninceye kadar uzmanlık eğitimi bitirme sınavlarında 21 inci maddede istenen uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının onaylanma şartı aranmaz.

TUS ile yerleştirilmeden uzmanlık eğitimine başlayan yabancı uyruklular

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları ile yabancı devletler arasında imzalanan protokoller ve şartnameler ile YÖK kararlarına istinaden 1/7/2011 tarihine kadar TUS ile yerleştirilmeden tıpta uzmanlık eğitimlerine başlayan yabancı uyruklu tabiplerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça yabancı uyruklu olarak tescil edilir.

Sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanların uzmanlık eğitimi

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükümlerine göre icra edilen aile hekimliği uzmanlık eğitimine giriş, eğitimin şekli, müfredat ve rotasyonların uygulama esasları Kurulca belirlenir.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Son 6 Yıla Ait Tus Kontenjanları

 

2014 EYLÜL TUS KONTENJANLARI

 Üniversite Hastaneleri

1509

 Üniversite Hastaneleri Yabancı Uyruklu

142

 Eğitim Araştırma Hastanesi

880

Eğitim Araştırma Hastanesi Yabancı Uyruklu

19

Eğitim Araştırma Hastanesi T.D.M.M.İ

2

Eğitim Araştırma Hastanesi KKTC Uyruklu

9

Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakülteleri

371

Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakülteleri T.D.M.M.İ

6

 G.A.T.A Eğitim Hastaneleri

13

 K.K.T.C. Nalbantoğlu Devlet Hast.

21

Adli Tıp

4

Adli Tıp KKTC Uyruklu

1

 Toplam

2977

 

2014 NİSAN TUS KONTENJANLARI

 Üniversite Hastaneleri

1305

 Eğitim Araştırma Hastanesi

694

 Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi

242

 Adalet Bakanlığı Adına Adli Tıp

9

 G.A.T.A Eğitim Hastaneleri

119

Yabancı Kontenjanlar

186

 K.K.T.C. Nalbantoğlu Devlet Hast.

17

 Toplam

2572

2013 EYLÜL TUS KONTENJANLARI

 Üniversite Hastaneleri

1578

 Eğitim Araştırma Hastanesi

1057

Toplam Yabancı Uyruklular için Kontenjan

201

 Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi

195

 Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi Yabancı

0

 Adalet Bakanlığı Adına Adli Tıp

15

 G.A.T.A Eğitim Hastaneleri

44

 K.K.T.C. Nalbantoğlu Devlet Hast.

26

 Toplam

3116

2012 EYLÜL TUS KONTENJANLARI

 Üniversite Hastaneleri

1665

 Üniversite Hastaneleri Yabancı Kontenjanları

176

 Eğitim Araştırma Hastanesi

877

Eğitim Araştırma Hastanesi Yabancı Kontenjanları

75

 Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi

234

 Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi Yabancı

0

 Adalet Bakanlığı Adına Adli Tıp

13

 G.A.T.A Eğitim Hastaneleri

13

 K.K.T.C. Nalbantoğlu Devlet Hast.

11

 Toplam

3064

2013 NİSAN TUS KONTENJANLARI

 Üniversite Hastaneleri

1236

 Üniversite Hastaneleri Yabancı Kontenjanları

122

 Eğitim Araştırma Hastanesi

831

 Eğitim Araştırma Hastanesi Yabancı Kontenjanları

54

 Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi

201

 Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi Yabancı

0

 Adalet Bakanlığı Adına Adli Tıp

7

 G.A.T.A Eğitim Hastaneleri

99

 K.K.T.C. Nalbantoğlu Devlet Hast.

-

 Toplam

2550

2012 NİSAN TUS KONTENJANLARI

Sağlık Bakanlığı Kontenjanları:

877

Sağlık Bakanlığı adına Tıp. Fak.:

 234

Tıp Fakülteleri Kontenjanları:

1665

Yabancı Kontenjanları:

251

GATA Kontenjanları:

13

K.K.T.C. Kontenjanları:

11

Adalet Bakanlığı Kontenjanları:

13

Toplam

3064

2011 EYLÜL TUS KONTENJANLARI

Üniversite Hastaneleri

1596

Üniversite Hastaneleri Yabancı Kontenjanları

288

Eğitim Araştırma Hastanesi

1072

Eğitim Araştırma Hastanesi Yabancı Kontenjanları

5

Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi

226

Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi Yabancı

0

Adalet Bakanlığı Adına Adli Tıp

13

G.A.T.A Eğitim Hastaneleri

-

K.K.T.C. Nalbantoğlu Devlet Hast.

11

Toplam

3219

2011 MAYIS TUS KONTENJANLARI

Üniversite Hastaneleri

1258

Üniversite Hastaneleri Yabancı Kontenjanları

177

Eğitim Araştırma Hastanesi

766

Eğitim Araştırma Hastanesi Yabancı Kontenjanları

11

Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi

114

Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi Yabancı

0

Adalet Bakanlığı Adına Adli Tıp

13

G.A.T.A Eğitim Hastaneleri

89

K.K.T.C. Nalbantoğlu Devlet Hast.

11

Toplam

2439

2010 ARALIK TUS KONTENJANLARI

Üniversite Hastaneleri

1599

Üniversite Hastaneleri Yabancı Kontenjanları

44

Eğitim Araştırma Hastanesi

887

Eğitim Araştırma Hastanesi Yabancı Kontenjanları

69

Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi

112

Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi Yabancı

0

Adalet Bakanlığı Adına Adli Tıp

11

G.A.T.A Eğitim Hastaneleri

0

K.K.T.C. Nalbantoğlu Devlet Hast.

7

T.D.M.M.İ

6

Toplam

2745

2010 NİSAN TUS KONTENJANLARI

Üniversite Hastaneleri

1307

Üniversite Hastaneleri Yabancı Kontenjanları

123

Eğitim Araştırma Hastanesi

756

Eğitim Araştırma Hastanesi Yabancı Kontenjanları

16

Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi

0

Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi Yabancı

0

Adalet Bakanlığı Adına Adli Tıp

13

G.A.T.A Eğitim Hastaneleri

105

K.K.T.C. Nalbantoğlu Devlet Hast.

9

Toplam

2329

2009 EYLÜL TUS KONTENJANLARI

Üniversite Hastaneleri

1826

Üniversite Hastaneleri Yabancı Kontenjanları

122

Devlet Hastanesi

1249

Devlet Hastanesi Yabancı Kontenjanları

21

Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi

99

Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi Yabancı

0

Adalet Bakanlığı Adına Adli Tıp

14

G.A.T.A Eğitim Hastaneleri

0

K.K.T.C. Nalbantoğlu Devlet Hast.

2

Toplam

3267

2009 NİSAN TUS KONTENJANLARI

Üniversite Hastaneleri

2086

Üniversite Hastaneleri Yabancı Kontenjanları

85

Devlet Hastanesi

980

Devlet Hastanesi Yabancı Kontenjanları

0

Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi

0

Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültesi Yabancı

2

Adalet Bakanlığı Adına Adli Tıp

8

G.A.T.A Eğitim Hastaneleri

109

K.K.T.C. Nalbantoğlu Devlet Hast.

9

Toplam

3279